Description

Какво е LinkedIn маркетинг

LinkedIn е най-голямата професионална социална мрежа. Много специалисти в определени сфери следят последните новости в своя бранш, както и случващото се в тематични професионални групи, където по бърз и лесен начин могат да се допитат до други специалисти по дадена тема. Така информацията в LinkedIn профила достига до ключови аудитории, което би довело до популяризиране на бранда.

Освен това, това е платформа за публикуване и комуникиране на бизнеса и служи за разширяване на професионалната мрежа и насочване на качествен трафик към сайта. Допълнително можем да добавим, че това е много подходящ канал за набиране на специализиран персонал на високо ниво, което от своя страна е от съществено значение за успехите на един бранд.

В тази връзка е интересно да знаете, че много компании за подбор на персонал използват LinkedIn.com за търсене на специалисти или проверяват дали кандидатите имат профил там. Регистрацията е безплатна и е препоръчително да имате профил освен в основните сайтове за работа (започвайки от JobTiger.bg) и в LinkedIn.com.

След като имате вече попълнен профил в LinkedIn.com, потърсете колеги, приятели, познати, преподаватели, с които да формирате вашата мрежа от контакти. Потърсете какви професионални групи по интереси съществуват и се включете в техните дискусии. Задължително е да спазвате етичните и морални норми на поведение, както във всяко професионално общуване.

Инструмент за подбор на спецалисти и кадри

В практиката най-често се използва LinkedIn – тя е най-старата професионална мрежа и даже в България вече има достатъчен брой потребители с всякакви професии, за да е полезна за HR компаниите и отделите за подбор. Тя е професионална мрежа, рядко се използва за забавления и в нея традиционно професионалните профили на потребителите са най-пълни. Практически, добрият профил в LinkedIn може да замести автобиографията в първоначалните етапи на проучване и селекция. Затова и големите сайтове за работа в България постепенно разрешиха кандидатстване с LinkedIn профил по обявите за работа, публикувани в тях.

Отзивите на работодатели и търсещи работа са доста позитивни – пести се време и ресурс (например не поддържате отделна автобиография), без да се навреди на качеството на процеса по подбор. LinkedIn се използва и от работодателите, така че да имате добър и завършен профил там определено е добра идея. Шансът да бъдете поканени на среща или интервю за работа се повишава неимоверно.

Какво представлява LinkedIn?

LinkedIn е най-популярната професионална социална мрежа. Съществува на повече от 20 езика и се използва в глобален мащаб от професионалисти в различни индустрии. Идеална платформа за връзка с потенциални бизнес сътрудници и привличането им. LinkedIn дава възможност за присъединяване към групи, публикуване на информация и споделяне на новини за професионални промени и постижения.

LinkedIn е дигиталната Ви автобиография и средство за създаване на мрежа от контакти. По-голямата част от потребителската база на LikedIn се състои от професионалисти под 50 г., като мнозина постоянно търсят нови възможности и контакти. Когато избирате хаштаг за публикациите си, помислете кой би подхождал най-добре на съдържанието и продуктите, които показвате.

Как да използваме LinkedIn?

LinkedIn предполага споделяне на подходящо съдържание като новини, блог постове, снимки, видео и др. Най-добре е да го използвате за информиране на контактите си (тукашната версия на „приятели“), когато се появят нови продукти, има промени във вашето професионално развитие, постигнете нова цел, квалифицирате се в програма за стимулиране или по други бизнес теми.

Мислете за LinkedIn като за начин да поддържате интереса на професионалния си кръг. За да го използвате най-пълноценно, присъединете се към групи от хора със сходни интереси или създайте своя. Канете потенциални сътрудници и хора от екипа си да се включат, за да обсъждате възможността за бизнес и да поддържате фокуса на всички върху поставените цели.

Cъвemume за „социални” продажби, (чрез социални медии) са вдъхноВени от npoфuлume на найусnешнumе лuдepu на Linkedln. На meopuя В социалниmе мeдuu не се npoдaBa, а се uзгpaждa Връзkа и дoвepue с ayдumopuяma, но на npakmuka има peдuцa бизнеси, koumo npaBяm npoдaжбu дupekmнo В mях. Има значение, обаче kak mочно се npoдaBa, защото всяkа социална медuя cu има cneцuфuka.

Конkреmно Linkedln е бизнес медuя и kamo makaBa, moBa е uдeaлнomo място, kbдemo мoжeme noддbpжame сВоя nрофuл, чрез koumo дa uзгpaдume дoBepue с ayдumopuяma и om mам kосВено

10 съвеmа от SEO Решения, koumo вoдяm дo npoдaжkбu В Linkedln

1.           СЪЗДАЙТЕ ПОВЕЧЕ КОНТАКТИ

Linkedln Bu дaBa Възможност дa научumе поВече за хората, koumo cme срещнали или koumo ще срещнете. СВързВането е чудесен noBoд дa се запознаете лично с нoBume си noзнamu.

2.           ПОПЪЛНЕТЕ ПРОФИЛА СИ ИЗЧЕРПАТЕЛНО

Профuлъm Bu В Linkedln mрябВа дa е uзчерnаmелно попълнен. За целmа:

•             Качете професионална снимка: Имате поголяма Вероятност профилът Ви В Linkedln дa бъде nрегледан, ako uмame nрофесuонална kачесmВена снuмkа. Желателно е дa сте ycмuxнa mu.

•             Hanumeme uнmpuгyBaщu заглаВuя u mekcmoBe: При добаВянето на длъж нocmma си В mekyщama фирма, например нanuшeme kak помагате на клиентите си.

•             ДобаВете резюме: Резюмето Ви по същестВо е ucmopuяma за Вас. Споделете Визията която uмame за Вашата роля или компания.

•             ДобаВете Видеоклипове и презенmaцuu. Taka ще увеличите максимално дocmoBepнocmma си В Linkedln и ще по kaжeme подобре ucmopuяma си.

3.           ИЗПОЛЗВАЙТЕ ВЗАИМНИТЕ СИ ВРЪЗКИ

Има поголяма Вероятност хората дa се cBъpжam с Вас, ato uмame общи noзнaти. УcmaнoBeme с кои В мрежата uмame общи koнmakmu и на база moBa можете дa paзшupume koнmakmнama си мрежа.

4.           АНГАЖИРАЙТЕ СЕ С КЛИЕНТИТЕ СИ

Днес има над 1 ,5 милиона уникални uздameлu, които akmuBнo споделят съдържание В Linkedln. Можете дa cmaнe те Влиятелен ВъВ Вашия отрасъл, kamo споделяте подходящи nyблukaцuu В бло гоВете, прозрения или ноВини В бранша.

5.           НАМЕРЕТЕ СТРАТЕГИЧЕСКИ КЛИЕНТИ

Изграждането на Взаимоотношения отнема Време, но Linkedln Ви позВоляВа дa намирате клиентите си побързо, чрез търсене по име, фирма или позиция. Възползваите се от бързината, за дa намерите поВече cmpameгuчecku koнmakmu.

6.           ДОСТИГНЕТЕ ДО ВСЕКИ ПО ОТДЕЛНО С ДИРЕКТНО СЪОБЩЕНИЕ

Определете нещо лично за чоВека, на когото пишете съобщение. След moBa uзnpameme последВащо съобщение след 12 седмици. ТоВа ще уВеличи cmeneнma на отгоВор.

7.           СЛУШАЙТЕ РАЗГОВОРИ И РАЗИСКВАЙТЕ

ПрисъединяВането и nocлeдBaщume групоВи дискусии Във Вашия отрасъл е отличен начин дa получите информация за клиентски нужди, интереси и др.

8.           ПУБЛИКУВАЙТЕ СЪДЪРЖАНИЕ

Когато nyблukyBame В Linkedln, Вашето съдържание cmaBa част от профила Ви,а това е интересно се споделя, което Ви npaBu Влиятелни и интересни.

9.           СЛЕДВАЙТЕ ДЕЙНОСТТА НА КЛИЕНТИТЕ СИ

Ако сте сВързани с Baшume клиенти, общестВената им дейност ще Ви се пояВи. СъхраняВаите раздели за интересите и akmyaлuзaцuume на контактите си, за дa можете дa сте информирани.

10.         ИЗПОЛЗВАЙТЕ LINKEDIN PULSE, ЗА ДА ОСТАНЕТЕ НА ВЪРХА

Linkedln Рulse избира cъдъpжaнuemo В реално Време, Въз осноВа на Baшume интереси и на koмnaнuume и хората, които cлeдame. Споделяйте и коменmupaйme cmamuu, за дa покожете сВоята позиция.

Успешни маркетинг похвати в LinkedIn.

Как да се позиционираме правилно.

□            Защо LinkedIn е най-мощната социална платформа за B2B

•             Над 660+ милиона потребители в над 200 държави

•             75% в мрежата са мениджъри, взимащи решения

•             Над 30+ милиона представени компании

•             40% от потребителите посещатват Linkedln всеки ден

•             10 милиона C-level директори

•             11 милиона В2В инфлуенсъри

•             Най-бързо растящата социална мрежа в момента

•             В България в мрежата са +700 000 потребители

660M+Professionals on Linkedln

Потребителско поведение в социалните платформи.

Потребителите в LinkedIn имат за цел да постигнат професионалните си бизнес цели, не просто да се забавляват. Да станат по-добри професионалисти и да търсят нови професионални и бизнес възможности

Платформата, на която потребителите имат най-голямо доверие

АЛГОРИТЪМ:

Симбиоза между алгоритъм на търсещите машини  и социална мрежа

1-во ниво / попълнен профил :

1)           Ключови думи, отнасящи се за Вас и Вашия бизнес

2)           About me – максимално подробно попълнена

3)           Попълнете ключови думи и във Вашия Work experience

4)           Снимка и Background снимка

5)           Поне 5 Skills & Endorsements

6)           Образование

7)           Connections & followers – минимум 100

8)           Постижения

9)           Награди

10)         Сертификати

11)         Препоръки

2- ро ниво/ социални сигнали:

1)           Активност – постове, съдържание, коментари, харесвания

2)           Постоянство – препоръчва се 1 пост на ден.

3)           Участия в групи

4)           Създаване на видео съдържание.

□            Маркетинг похвати, които да използвате, за да се позиционирате правилно

 

 

 

 

 

□            Актуални съвети, които ще ви помогнат да използвате LinkedIn по успешен начин

Дръжте се професионално!

LinkedIn e мрежа на професионалистите и трябва да спазваме професионален тон в комуникацията си.

Винаги използвайте Background снимка за допълнително послание.

Запомнете*

Това е първото нещо, което потребителите виждат 3 стъпков модел:

–             На кого помагате?

–             Какъв проблем може да решите?

–             Как точно го решавате?

COMPANY PAGE:

Предимства:

✓           Утвърждава Вашата страница и доверието към Вашия продукт/услуга

✓           Добър сигнал за алгоритъма на LinkedIn

✓           Повишава доверието към Вас

✓           Възможност да правите реклама

✓           Възможност да споделяте и създавате съдържание в още един канал

Добре оптимизираните страници имат 30% повече гледания.

Първо, ще трябва да настроите своята страница и да попълните „About” секцията.

Тази стъпка е от решаващо значение, защото тя установява доверието на вашия бизнес в онлайн общността.

Попълване на About секция:

Задайте си тези ключови въпроси, когато пишете описанието на вашата организация:

✓           Мисия: Каква е основната мисия на компанията?

✓           Стойност: Каква стойност давате? Как помагате?

✓           Позициониране: Какво прави вашата компания различна?

✓           Продукти / Услуги: Как помагат вашите продукти или услуги?

Увеличете своите последователи!

В Linked!n е установено, че когато страниците спечелят над 150 последователи, тяхната възможност за растеж става внушителна.

LINKEDIN GROUPS

Предимства:

✓           Нови възможности за намиране на клиенти

✓           Възможност да разпространявате повече от Вашето съдържание

✓           Възможност да сегментирате Вашите потенциални клиенти

✓           Общи интереси с Вашите потенциални клиенти

✓           Възможност да се утвърдите като професионалист

✓           Следите новини и трендове

✓           В България имате шанс да създадете нови групи във вашата област

 

ЗАЩО ВИ Е НУЖНА МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЯ ЗА LINKEDIN?
✓ LinkedIn маркетинг стратегията Ви е нужна, за да увеличите максимално ползите от присъствието си в мрежата.

✓ Включването на Linkedin, като част от Вашата маркетингова стратегия, Ви позволява по-силни партньорства, популяризира продукта/услугата Ви, води до генериране на продажби.

✓           9 милиарда седмични импресии

✓           15х повече показвания на съдържание, което не е свързано с позиции за работа

✓           57% от гледащите съдържанието са на мобилни устройства

✓           45 мин. средно прекарано време в мрежата на потребител за месец

Постоянството в публикуването на страницата Ви е от ключово значение за печелене на нови и запазване на настоящите Ви последователи.

LinkedIn

Страниците, които публикуват ежедневно, получават 2х ангажираност от потребителите.

Ключът към видимостта на LinkedIn е ангажираността към Вашите публикации.

Comments

Shares

Likes

Reactions

Екипът на LinkedIn обръща внимание на„скоростта”. Колкото по-бързо получите ангажиране с Вашите публикации, толкова повече видимост ще имате. Алгоритъмът ще даде предимство на Вашето съдържание във фийда на потребителите.

Не го използвайте като канал за популяризиране на съдържание в други канали

LinkedIn няма да дадат видимост на съдържанието Ви, ако популяризирате блога си или други мрежи.

Необходимо е да изградите доверие с алгоритъма, като създавате съдържание специално за LinkedIn (известен още като „native content “)

След като изградите авторитет, можете да слагате връзки към други места, но това отнема време, преди да имате успех.

Хак – сложете линк в коментар под поста!

Articles или posts?

Данните показват, че публикациите получават много повече видимост във фийда от статиите.

Статиите са по-добри за “ever green” съдържание с дълга форма (например ръководства за нещо). Също така много добре работят за големите инфлуенсъри. Дори се класират в търсенето с Google, така че мислете за тях повече, като алтернативна платформа за публикуване на блог съдържание.

В момента публикациите са по-добри за микро съдържание.

ВИДЕО В LINKEDIN:

■            3 от 4 ръководители гледат видеоклипове, свързани с работата всяка седмица (Forbes)

■            Повече от 50% от клиентите искат да гледат видеоклипове от брандовете (HubSpot)

■            59% предпочитат да гледат видео по дадена тема, а не да четат по нея (Forbes)

\             ‘

ВИДЕО ФОРМАТИ В LINKEDIN:

LinkedIn native video:

„Native video“ е видео, което се качва директно в LinkedIn или се създава на самата платформа. Имат Auto Play привличащо вниманието.

Показателите показват, че имат 10 пъти повече споделяния и гледания

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗОБРАЖЕНИЯ:

Обикновено изображенията водят до 2 пъти по-висока честота на коментари. Статистиките показват, че колажи с изображения (3-4 изображения в един пост) се представят по-добре.

Linkedln photo share: 1200 x 1200 най-добре за десктоп,1200 x 627 за мобилен телефон.

Flexica

Разделяйте на теми.

Твърде много автори често опитват да поберат много информация в една публикация. Вместо това, раздробявайте информацията на теми и публикувайте повече неща през семицата.

Пишете кратко.

Говорете конкретно. Използвайте точки (bullet points) винаги, когато е възможно, за да разделяте съдържанието си и да го правите още по-разбираемо.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направете го визуално.

Потребителите обръщат внимание в последните години на публикациите, илюстрирани с големи снимки или на изцяло снимковото съдържание. Използвайте видеоклипове и инфографики. Това ще направи материалите ви полезни и бързи за разбиране. Ще стимулира споделянето им в мрежата.

Ревизирайте. Съживявайте старо съдържание.

Ако откривате, че сте блокирани от липса на вдъхновение, разгледайте интересни неща, които се разпространявали по-рано. Вижте дали темите не може да се разпространят отново, но съживени и ревизирани от гледна точка на деня. Друг вариант е да вземате по-дълги публикации от миналото и да ги разделяте на няколко подробни информации. Или пък да препрочитате стара тема и да я илюстрирате в информационна графика. Така ще създадете нещо ново и ще се асоциирате с темите, провокиращи интерес.