SEO оптимизация и SEO маркетинг

SEO Оптимизацията и SEO Маркетинг за търсещи машини (SEM) са важни компоненти на дигиталния маркетинг, който включва популяризирането на уеб сайтове, чрез увеличаване на тяхната видимост в страниците от резултати в търсещите машини, чрез използването на платено позициониране и контекстната реклама.

Category:

Description

SEO оптимизация и маркетинг за търсачки (SEO / SEM) ефективни начини за позиционирането на организацията в Интернет

SEO оптимизация и маркетинг за търсачки (SEO / SEM) ефективни начини за позиционирането на организацията в Интернет

SEO оптимизация и маркетинг за търсачки са маркетинговите стратегии за търсещите машини, чиято цел е да се постигне ефективно позициониране на уеб сайтовете в търсачките, както и ще бъдат изтъкнати предимствата на Интернет маркетинговата стратегия като цяло от гледна точка на малките и средни компании, като се наблюдават и нагласите и тенденциите в поведението на Интернет потребителите в процесът на вземане на решения за покупка и влиянието на Интернет и търсачките върху него.

Прогресът в развитието на новите технологии доведе до т. нар. дигитална ера, в която Интернет играе ключова роля при разработването на маркетинговите стратегии на организациите.

Маркетинговите стратегии и тактики на традиционния маркетинг, като “масовият” маркетинг, стандартизация на продукта, или продажбите на дребно са запазили своята значимост, но организациите все повече и повече трябва да предприемат нови практики, за да се адаптират по-добре към промените на тази нова дигитална среда.

Изключително важно е маркетинговите методи и инструменти, използвани в Интернет, да се познават добре и да се използват професионално. Механичното пренасяне на маркетингови похвати от “традиционния – офлайн” маркетинг в Интернет може да доведе до непридвидими, често негативни резултати.

Интернет маркетингът не е кампания и не е еднократен акт. Той не е разпращане на рекламни имейли на произволно избрани „адресати или поставяне на рекламни банери в случайно избрани уеб сайтове. Той е процес на изграждане, развитие и утвърждаване на позициите на организацията в Интернет.

Успешни Дигитални Маркетинг Услуги от SEO Решения, които ще увеличат продажбите Ви. Цялостна маркетингова стратегия, Маркетинг в социалните мрежи, PPC кампании и анализи. Мобилни приложения. SEO и PPC реклама.

Оптимизацията за търсачки (SEO) – що е то?

SEO (Search Engine Optimization) или оптимизацията за търсачки е ефективен маркетингов инструмент за популяризиране на уеб сайт и увеличаване на продажбите онлайн на организацията.

SEO осигурява качествен таргетиран трафик към уеб сайта (уеб сайтовете) на организацията, посредством постигане на високи позиции при органично търсене с най- популярните търсачки в света – Google, Bing и Yandex. SEO непрекъснато подобрява онлайн репутацията на компанията или търговската марка. Оптимизацията на един сайт за търсещите машини, може успешно да доведе до нарастване доходността на бизнеса, посредством увеличаване на видимостта му в Интернет пространството.

SEO условно се разделя на: on-page, on­site и off-site оптимизация, като крайната цел винаги е привличането към сайта на по-голям трафик, генериран от търсещите машини.

Оптимизацията за търсачки е широка ниша, която включва множество специфични дейности, простиращи се от коригиране на сорс кода (source code) и структурата на един сайт, през осигуряване на входящи връзки към важните страници на сайта до провеждане на онлайн PR дейности за неговото популяризиране. Нещо повече, оптимизацията е изцяло насочена към крайния потребител.

Ефективната оптимизация гарантира, че сайтът на организацията ще е представен по уникален начин пред Интернет аудиторията и следователно ще представлява ценен ресурс и за търсачките. Добрата оптимизация на сайта на една организация в търсачките й гарантира, че той (сайтът) ще предоставя на потребителите това, което те очакват от него. Всеки уеб ресурс, който спазва този основен принцип, притежава реални шансове да заеме водещи позиции в органичните резултати при търсене по най- конкурентните ключови думи.

За ползите от търсачките

  • Търсачките превъзхождат останалите медии в осигуряването на посетители за сайта. 85% от интернет потребителите, определят търсачките като основен метод за намиране на информация
  • Трафикът от търсачките е най-ценен, защото осигурява посетители, търсещи активно даден продукт, услуга, информация или решение на конкретен проблем.
  • Търсачките работят постоянно, 24 часа на ден, седем дни в седмицата.

Защо са необходими оптимизацията и маркетинга за търсачки?

  • 86% от потребителите, решили да закупят даден продукт или услуга търсят информация в интернет;
  • 93% от потребителите разглеждат само първите две страници с резултати от търсенето. Повечето хора предпочитат да използват друго търсене или друга търсачка вместо да продължат да разглеждат сайтовете след първите 10 резултата.
  • 33% от потребителите смятат, че компаниите в началото на резултатите са основната марка в търсената ниша.

дигитаен маркетинг в интернетз

Маркетинг за търсещи машини (Search Engine Marketing)

Според Кристофър Олстън маркетингът за търсещите машини (SEM) е

“Онази част от Интернет маркетинга, която се прилага в търсещите машини, тоест включва всички дейности, предназначени за генерирането на определен трафик към даден уеб сайт. Целта е, чрез търсещите машини да се осигури максимален брой посетители на дадения уеб сайт, които са реално заинтересовани от неговото съдържание “

В зависимост от контекста, SEM може да бъде тълкуван като общ термин за различни средства за маркетинг на уеб сайта, включващ оптимизацията за търсещите машини (SEO), чрез която се “оптимизира” съдържанието на уеб сайта, за да се постигне по-високо класиране в страниците с резултатите в търсещите машини, или той може да се разграничава от SEO и да бъде ориентиран само към платени компоненти.

Търсенето на информация е най-често използваната от Интернет потребителите функция на уеб мрежата, като те най-често се насочват към търсещите машини и предимно към Интернет гиганта Google.

Интернет търпи непрекъснато развитие: всеки ден се появяват нови уеб сайтове, докато други биват изтрити; установено е, че всяка седмица се създават 320 милиона уеб сайта. Структурата на връзките също е изключително динамична – практически броят им се увеличава всяка седмица с 25%.

Тези данни са доказателство за голямото значение на ефективното популяризиране на уеб сайта и позиционирането му по такъв начин, че той да бъде сред първите места на страницата с резултатите от осъщественото търсене, бидейки по този начин лесно откриваем от Интернет потребителите.

seo стратегии

SEO стратегии

В областта на SEO могат да се разграничат няколко стратегии за подобряване на видимостта на уеб сайта в търсещите машини.

Достъпност

Първата стратегия се състои в достъпността, т.е. това е съвкупността от характеристики или елементи, които правят видим уеб сайта или блога за т.нар. паяци (spiders) на търсачките.

Когато Google и другите търсещи машини извършват обхождане (crawling) на уеб сайтовете, те използват паяци или роботи (това са програми, които могат да посещават даден уеб сайт и да запаметят съдържанието му в архивите на търсещите машини и по този начин го правят достъпен, и след това всеки Интернет потребител посредством търсенето посещава уеб сайта).

Добрата достъпност позволява на търсещите машини да “забележат” уеб сайта. Въпреки това някои документи могат не бъдат достъпни поради грешка 404, грешки на сървъра, неободимостта от определени плъгини за правилното визуализиране на дадено съдържание или поради други технически причини. Всички тези неудобства, както и бавната скорост на обслужващият сървър, могат чувствително да повлияят върху ранкирането на уеб сайта или блога.

Една от най-често използваните практики за позициониране в първите места сред резултатите от дадено търсене са т.нар. мета тагове (meta tags), разработвани на програмен език HTML и използвани за да предоставят информация на потребителите и на търсещите машини за съдържанието на уеб сайта.

В основата на появата на мета таговете стои необходимостта от подпомагане на търсещите машини за коректното включване в базите им с данни на уеб сайтовете, когато все още не са съществували алгоритми за целеви анализи на текста на страницата.

Много скоро обаче, преодоляването на техническите ограничения и усъвършенстването на все по- сложните алгоритми, позволяват да се прилага не съвсем подходящото използване на мета таговете, което насочва интегрирането на уеб сайтовете или страниците в базите данни на търсещите машини към анализ на текста на съдържанието и на броя на водещите към уеб сайта връзки.

Това постепенно довежда до изоставянето на мета таговете, макар че все още съществува митът, че те могат допринесат за изключителни резултати за компанията при позиционирането в търсещите машини.

Качествено съдържание на уеб сайта

Втората стратегия на оптимизацията на конкретен уеб сайт в търсачките, е той да се предостави качествено съдържание, т.е. да се разработи уеб сайт с качествена информация за Интернет потребителите, както и сайта да притежава много входящи и изходящи връзки. Тази стратегия на SEO е много важна дотолкова, доколкото

качественото съдържание увеличава възможностите за повече връзки към сайта и оттам – шансовете за по-доброто позициониране.

Качественото съдържание обаче не трябва да бъде само на началната страница на сайта (Home page), тъй като няма гаранция, че чрез търсещите машини Интернет потребителят ще бъде насочен именно към тази страница. Следователно, администраторите на уеб сайта трябва да насочат усилията си към създаването на съдържание с високо качество на всички уеб страници на уеб сайта, а Интернет потребителя трябва да може да се “премества” от една страница на друга с лекота и логическа последователност. Добре разработеният уеб сайт, който дава ясна и подробна информация има много по-големи шансове да заеме първите позиции в подреждането на резултатите от търсенето.

Изграждане на линкове

Пряко свързана с качеството на съдържанието е стратегията на изграждане на линкове (link building), която може да бъде разглеждана като “естествен” процес, дотолкова, доколкото създаването на връзки към даден уеб сайт става спонтанно, когато неговото съдържание е качествено.

Търсещите машини като Google използват технологии като PageRank (Ранг на страница) за да измерват значимостта на уеб страниците, която се базира именно на индиректните връзки на една страница към друга, което стои в основата на оценяването.

Въпреки това през последните години изграждането на линкове еволюира като Google Page Rank (ранг на страница) играе важна роля за това, колко популярен е даден уеб сайт и как е позициониран в класирането на резултатите от търсене. Page Rank е механизъм от правила, които Google използва, за да каже колко важен според него е всеки отделен уеб сайт.

Оценките са от 0 до 10 и могат да бъдат видени от всеки потребител, който притежава Google Туулбар на своя браузър. Важно е да се набляга на качеството на текстовете и снимките в уеб сайта. Уникалното съдържание ще донесе повече посещения от търсачките и ще даде предно класиране по най-разнообразни резултати от търсенето в Google.


Това обаче би могло да създаде известни проблеми във връзка с това, че закупувайки връзки, последните не се взимат предвид при оценката на качеството на уеб сайта и следователно могат да намалят удовлетвореността на потребителя.

On-page съдържание на уеб сайта

Друга стратегия на SEO, имаща за цел позиционирането сред първите резултати от търсенето е акцента върху on-page съдържанието. За тази стратегия е важно да се търсят специфични ключови думи, които отразяват съдържанието на уеб сайта, но и синоними и други алтернативни варианти на думите, лесно приложими в Интернет търсенето.

Следователно организацията трябва да провери внимателно кои ключови думи имат смисъл да се въведат и кои от тях се въвеждат по- лесно при търсенията, осъществявани от потребителя.

При подбора на ключови думи основно изискване е да се поддържа съответствието им със съдържанието на уеб сайта. Опитите да се позиционират в търсещите машини думи, които после не отговарят на съдържанието на уеб сайта, към който ще бъде насочен потребителя не само може да бъде счетен за спам, но и ще доведе до посещения на уеб сайта от потребители, които в действителност не проявяват интерес към неговото съдържание или още по-лошо, потребителите ще бъдат отегчени от това, че са насочени към сайт, който няма нищо общо с този който те реално търсят.

Друго важно съображение при избора на ключови думи е да се избягва прекаденото повтаряне на едни и същи думи, защото в случай, че този похват е забранен от дадена търсеща машина, това може да доведе до санкциониране на въпросната уеб страница чрез позиционирането и изведен назад в списъка с резултатите от търсенията.

Изборът на ключови думи се оказва много удачен похват когато става въпрос за спонсорирано позициониране: в този случай позиционирането не е само резултат от класирането според качеството на
съдържанието, но тук се взима предвид и “офертата”, т.е. резултатът от наддаването между всички рекламодатели, за да се определи първата позиция при използването на дадени ключови думи.

Стратегиите за оптимизация постоянно търпят промени, доколкото се променя алгоритъмът на Google при индексирането на всеки сайт и всяка страница от него. В тази връзка очакванията са да продължават промените по алгоритъма на ботовете и развитието на оптимизацията за Google.

Уникално съдържание

Уникално съдържание. Колкото по- уникално съдържание се публикува, толкова по- добре ще се оптимизира даден уеб сайт. Колкото по-често се публикуват нови материали, текстове и статии, толкова той ще бъде по- уважаван.

Съдържанието, което насърчава обратната връзка, би могло да се нарече навременно и актуално, както и много ценно според търсещите машини. Своевременното целево съдържание на уеб сайта ще насърчава потребителите да обменят връзки помежду си, което би могло да рефлектира доста добре върху популяризацията на уеб сайта.

Съотношение качество/количество

Съотношение качество/количество. Ако даден уеб сайт е с добри отзиви от потребителите, то той неминуемо ще повиши рейтинга на компанията сред Интернет обществото и ще се сдобие с по-висок ранг. Ако обаче уеб сайтът е на обратния полюс, то “всичко ще е със знак минус” и във вреда на компанията.

Не бива обаче да се бъркат термините посещаемост и удовлетворение. Генерирането на повече посетители не винаги означава, че те са доволни от публикуваните и видените от тях материали и текстове.

Влияние на социалните мрежи

Влияние на социалните мрежи. Участието на организацията в тях е задължително. Значението на социалните мрежи нараства неимоверно бързо и драстично, така че организацията губи с всеки изминал ден, ако не стане част от тях.

Чрез социалните мрежи като Facebook, Twitter, Instagram и Google My Business е необходимо да се насърчават потребителите и клиентите да посещават корпоративния уеб сайт и да се възползват от предлаганите стоки/услуги.

Целеви аудитории

Целви аудитории. Организацията може да успее да достигне не само до отделни лица, които да привлече като свои клиенти, но и има уникалната възможност да открие цели групи от потенциални клиенти. С бързото разрастване на обществото във виртуалното пространство всяка компания разполага с възможността да опфие огромна целева ipyna, благодарение на която да увеличи в пъти приходите си.

Географско местоположение

Географското местоположение. Вероятно 2012 година ще е годината на Google Places. Все по-често се забелязват уеб сайтовете, които използват тази услуга, да излизат на челни позиции дори и с минимална SEO оптимизация. Заедно със социалната мрежа Google+, Google Places може да се превърне в основна водеща и най-важна част от алгоритъма на Google при SEO оптимизацията.

 ➡ търсещите машини представляват водещия онлайн инструмент за търсене на Интернет потребителите, като само 12% от анкетираните използват различните директории, конкуренти на търсачките в областта на търсенето на и каталогизирането на информация в Интернет. Това може отчасти да се обясни с огромния дял на разпространението в Европа на Google, която се използва от 86 % от потребителите, като 61 % я използват като началната страница на браузъра по подразбиране в Интернет.

 ➡  Интернет потребителите признават, че предпочитат органичните резултати от търсенето, за които се смята, че в най-голяма степен отговарят на техните изисквания или потребности, изразени чрез ключовите думи. Спонсорираните линкове се използват много по- малко, тъй като потребителят счита, че функцията им е за чисто комерсиална. Като цяло, използването на спонсорираните линкове е доста засилено – около 74% от анкетираните казват, че са ги използвали поне веднъж, но само 1% от тях твърдят, че те ги използват често в своите търсения, а 16% заявяват, че не са ги използвали никога.

 ➡ фактът, който би могъл да бъде полезен за организациите, които инвестират в присъствието си в търсещите машини е поведението на потребителите по отношение на списъка с резултатите от извършеното търсене. Те изразяват голямо доверие към аналитичните функции на първата страница с резултати, а 31 % разглеждат най-много втората страница с резултати. Това показва колко важно е да се инвестира така, че корпоративният уеб сайт да достигне до началото на списъка, за да се избегне риска той да не бъде видян, респективно посетен от потенциални клиенти, заинтересовани от продуктите или услугите на компанията.

 ➡ търсещите машини играят важна роля в процеса на вземане на решение за покупка отстрана на потребителите. 82% от анкетираните казват, че използват търсеща машина, за да научат повече за характеристиките на продукта, който ги интересува, 8% твърдят, че те са ги използвали само веднъж, а 9% – никога не са извършвали
покупка под влиянието на информация предоставена от търсеща машина в Интернет.

Друг съществен факт, който установява проведеното изследване е, че Интернет потребителите изключително много се влияят от информацията, която съдържа уебсайтът на производителя, чийто продукт или услуга искат да закупят, преди да извършат покупката; това би трябвало да бъде допълнителен стимул за компаниите да подобрят уеб сайтовете си и включването им в базите данни на търсещите машини, като разбира се трябва да обръщат все така сериозно внимание на това, което се казва за тях в блоговете и специализираните уеб сайтове.

 

 

Title

Go to Top