google ремаркетинг

Google Ремаркетинг

Google Ремаркетинга е форма на онлайн реклама, насочена към настоящи или потен­циални клиенти, които са посещавали уебсайта на компанията. Той спомага за под­държане на бранда пред погледа на потребителите след напускането му. Опитът показ­ва, че при първото посещение на сайта само 2% от трафика се превръща в продажба. Чрез ремаркетинга се обхващат останалите 98%.

Видове ремаркетинг в Google

Съществуват два основни вида ремаркетинг: онлайн и офлайн. Онлайн ремарке­тинга се прилага към всички потребители, посетители уебсайта на фирмата.

Онлайн ремаркетинг

При онлайн ремаркетинга има три основни способа на взаимодействие с клиентите:

 • чрез контекстна реклама;
 • чрез оптимизация на търсачките;
 • чрез изпращане на бюлетини на електронната поща.

Офлайн ремаркетинг

Офлайн ремаркетинга се прилага към потенциалните клиенти, които са поискали оферта, поин­тересували са се за даден бизнес или са имали някакъв контакт със сходен.

Най-голяма ефективност се постига при комплексно използване на посочените способи, но ако няма възможност да бъдат използвани и трите едновременно, най-го­ляма ефективност има контекстната реклама.

Контекстната реклама показва рекламното послание в отговор на определени запитвания на интернет потребителя.Тя се публикува в популярните търсещи ма­шини – Google, Yahoo, MSN и др. Всеки ден те се посещават от милиони потребители, които търсят интересуващите ги продукти.

google trends

Google Trends

Google Trends или Google Тенденции дава информация за обема на търсене на различни ключове думи  в света. Тъй като вторият източник не дава пряка информация за използваемостта на конкретна технология, а само информация за обема на търсене на дадена ключова дума, то за потвърждение на използваемостта на конкретна технологията се изхожда от факта, че когато дадена технология бива използвана, то тя присъства в по-голяма степен в търсените резултати. Поради тази причина данните от Google Trends се използват за косвено потвърждение на данните предоставени от BuiltWith.

google ads ремаркетинг

Google Ads ремаркетинг е специален тракинг код, който засича бисквитките ( cookies) на компютърните и смарт устройства на потребителите, които са влизали в сайта ви, а след това може да използвате тези данни, за да рекламирате отново до тези посетители. Основната идея на  google ads ремаркетинга е да показвате на всички потребители, които са проявили интерес към сайта ви, подходящите реклами.

Рекламата в търсещите машини се оказва най-ефективния интернет начин както за повишаване на продажбите, така и за решава­не на практически всякакви маркетингови задачи. Най-популярната рекламна площад­ка за публикуване на контекстна реклама е Google Ads. Начинът на действие е следният:

Рекламите се показват след запитване от потребителя едновременно с резул­татите от запитването. От Google се закупуват ключови думи и словосъчетания, подхо­дящи за тематиката на рекламната кампания. Контекстната реклама се показва само на тези потребители, които са въвели в търсачката точно тези думи. Ползите от прилага­нето на контекстната реклама са:

 • потенциални клиенти, тъй като рекламата е фокусирана върху определената от фирма целева аудитория;
 • плащане при резултати – заплащането се прави при клик, т.е само когато потребителят щраква на обявата и влиза в сайта;
 • бърз ефект от рекламата;
 • измеримост на резултатите, тъй като има статистическа система, която поз­волява да се следи броя на посетителите, колко време са отделили за раз­глеждане и на кои продукти.

Динамичен Google Ads ремаркетинг

Динамичен Google Ads ремаркетинг

Динамичният Google Ads  ремаркетинг е по-търсен от обикновения ремаркетинг, тъй като позволява на рекламодателите да ретаргетират потребители, които вече са посетили сайта им или са предприели някаква активност спрямо него. Динамичният Google Ads ремаркетинг дава фантастични резултати, тъй като показва на потребителя информация за продукти, които са го заинтригували и вече са разглеждали и търсили. Този вид ремаркетинг вече не се свързва толкова с брандиране.
Дава възможност с пет предварително създадени списъка, по които да сегментирате потребителите, като могат да се добавят и други списъци, както и предварително създадени темплейти за реклами. Постигат се по-добри резултати, отколкото с обикновен ремаркетинг. Според Google, рекламодателите отчитат 450% по-висока честота на кликване в сравнение с обикновените кампании за ремаркетинг.

Динамичният ремаркетинг дава възможност на рекламодателите автоматично да създават персонализирани реклами, базирани на разгледаните от посетителите продукти.

Какво да направите, за да започнете да използвате динамичен ремаркетинг

 • Google Merchant Centre,регистрация,  която да е свързана с акаунта ви в Google Ads.
 • Фрагмент с проследяващ код на Google Analytics.
 • Специална кампания за динамичен ремаркетинг в Ads.
 • Инструмент за динамични реклами, за да създадете реклами, базирани на продукти и комбиниращи текст и снимка.
 • Персонализирана настройките за Google Ads кампания.

 

Вторият способ за взаимодействие с потребителите при ремаркетинга е оптими­зацията за търсачки (на английски: search engine optimization, SEO).

Той се състои в подобряване видимостта на уеб сайта в търсачките чрез алгоритмични резултати, кое­то включва оптимизация на HTML-кода, структурата и текстовете на уеб сайта. Рекла­мирането на сайта и увеличаването на вътрешните и/или обратните връзки е още една от стратегиите за SEO оптимизацията.

Колкото по-рано и по-често се появява един сайт в резултатите, толкова повече посетители е вероятно да му генерира тьрсачката. Така сайтът получава по-силно присъствие в Интернет пространството. Оптимизация­та може да включва различни аспекти за търсене като: търсене в определена сфера или регион, както и търсене на картинки, видео или новини. Като Интернет маркетингова стратегия оптимизацията за търсачки изследва как работят търсачките и какво търсят потребителите.

Съществуват два основни метода на ремаркетинг: пиксел базиран метод и чрез списъци. Използването им зависи от целите на маркетинговата кампания.

Пиксел базирания ремаркетинг е начин за повторно показване на рекламата на всеки посетител на сайта посредством малко парченце JavaScript (наричано пиксел), което тайно се внедрява в браузъра на посетителя под формата на бисквитка (cookie).

Когато се напусне сайта бисквитката под прикритие уведомява проследяващите плат­форми точно какви реклами да се покажат въз основа на миналото поведение на потре­бителя в сайта. Например ако посетителят е разгледал само началната страница на сай­та, то му се изпращат общи рекламни послания, свързани с дейността на фирмата.

Ако обаче посетителят е прекарал значителна част от времето си в сайта и е разгледал предлаганите продукти, то при ремаркетинга получава реклами на същите или сходни продукти с отстъпки, информация за ограничеността на количеството или промоци­онални условия.

Базираният на списъци ремаркетинг работи след като вече има събрана инфор­мация за потребителите в базата данни на фирмата. Тук може да се избира към коя част от списъка да се насочи рекламата.

Видове google ремаркетинг

 • стандартен ремаркетинг – при него на излезлите от сайта посетители им се показват реклами докато сърфират в други сайтове или приложения;
 • динамичен ремаркетинг – тук излезлите посетители получават реклами дока­то сърфират в други сайтове, но на продуктите, които са разгледали в сайта на компа­нията;
 • ремаркетинг за мобилни приложения – рекламата се показва на хора, които са използвали мобилното приложение или мобилния уебсайт на фирмата, докато из­ползват други мобилни приложения или сърфират в други мобилни уебсайтове;
 • списъци за ремаркетинг в мрежата за търсене – реклами се показват на мина­ли посетители, докато извършват последващи търсения след напускане на сайта;
 • ремаркетинг за видеоклипове – осъществява се чрез показване на реклами на посетители, които са гледали видеоклипове в канала на фирмата в You Tube и са на­пуснали сайта докато използват You Tube или преглеждат видеоклипове, уебсайтове и приложения.

Независимо дали целите са стимулиране на продажбите, увеличаване на регист­рациите или повишаване информираността на марката, ремаркетингът може да бъде стратегически елемент на рекламирането. Той може да стимулира възвръщаемостта на инвестициите за всички типове рекламодатели, защото:

 • информацията достига до хората, когато е най-вероятно те да извършат покуп­ка. Рекламата се появява, когато посетителите активно търсят нови възможности в други сайтове и приложения, т.е. когато те проявяват най-голям интерес към опреде­лен продукт, услуги или бизнес;
 • списъците, използвани при рекламите могат да се персонализират при google ремаркетинга, за да се постигнат конкретни рекламни цели. Списъкът може да се селекционира, като се създаде например група от хора, които са имали интерес, но не са извършили покупка;
 • мащабността на ремаркетинга е огромна, тъй като рекламата достига до ми­лиони уебсайтове и приложения.

Oсновни етапа при прилагане на Google ремаркетинг:

 • анализ на целевата аудитория;
 • избор на способи за достигането до потенциалните клиенти;
 • създаване на списъци, ако е приложимо;
 • реализация на ремаркетинга;
 • анализ на резултатите

 

SEO оптимизация и маркетинг за търсачки (SEO / SEM) ефективни начини за позиционирането на организацията в Интернет

SEO и Google ремаркетинг

Kонтент маркетинг

който е съвкупност от маркетингови техники, основанй на създаване и/или разпространение на полезна за потребителите информация с цел за­воюване на доверие и привличане на потенциални клиенти;

Tърсещ маркетинг

Kомплекс от мероприятия, насочени към увелича­ване посещаемостта на сайта и неговата целева аудитория чрез използване на търсещи програми;

Брандинг маркетинг

който обхваща целия комплекс от мероприятия, свързани със създаването и придвижването на нов или вече съществуващ бранд в Интернет; Ра­ботата по създаване на интернет-бранда включва: разработка, наименование на бранда, търговски знак, информационна база, модели на позициониране, стратегии за при­движване на бъдещ бранд;

Масов маркетинг

предполага ориентация към максимално широк кръг потре­бители без отчитане на различията между тях. Използва се за разпространение на ин­формацията, публикувана на сайта. Масовият маркетинг е еднопосочен, без възмож­ности за интерактивна връзка с потребителите;

Пряк маркетинг

използва пряко адресно разпращане на съобщения към целе­ви потребители. Ориентиран е не към целеви групи, а към отделни индивиди;

Мрежов маркетинг

същината на мрежовия маркетинг се свежда до това, че търговските представители на фирма или контрагент предлагат на купувачи също да станат търговски представители на тази фирма;

Социален медиен маркетинг

това е процес на привличане на трафика или на вниманието към бранда или продукта чрез социалните платформи. Базира се на създа­ване на контент, който хората ще разпространяват чрез социалните мрежи. Счита се, че съобщенията предавани по социалните мрежи, предизвикват по-голямо доверие в потенциалните потребители.

Вирусен маркетинг

оказва влияние върху целевата аудитория за сметка и със силите на самата целева аудитория, доброволно участваща (осъзнато или неосъзнато) в разпространение на информацията за маркетинговото предложение;

Геомаркетинг

при него се прави маркетингов анализ чрез използване на дан­ни от пространствено разпределени обекти, например проучване на даден  пазар;

Доверителен маркетинг

това е интернет маркетинг, при който на потенциал­ните клиенти се иска разрешение преди да им се представи рекламата. За да получава клиентът дадени реклами, той трябва предварително да се абонира. Този подход се из­ползва, когато ориентацията е към конкретни потребители;

Съвместен или ко-маркетинг

при този маркетинг две или повече бизнес еди­ници, които предлагат общ продукт на пазара, правят съвместен маркетинг.

Скрит маркетинг

използва се за пряка реклама на нов продукт, като потребителя не подозира, че е обект на реклама;

Персонален маркетинг

това е интернет маркетинг, насочен към промяна или поддържане на интереса на потенциални или съществуващи клиенти, които редовно се възползват от услуги;

Тайм-маркетинг

целта е да се направи анализ на времето за обслужване на клиентите, времето за подготвяне и получаване на оферти за продукти и услуги и улесняване начина на плащане;

Социален маркетинг

това е направление в маркетинга, използващо маркетин­гови инструменти за подобряване живота както на отделни хора, така и на обществото като цяло. Първоначално социалният маркетинг е бил насочен към убеждаване на хо­рата да се занимават със спорт, правилно да се хранят, да спрат да пушат и т.н. Днес освен това под социален маркетинг се разбира работата, насочена юьм едновременното придвижване на бранда и на социалните ценности. Ключов елемент на този тип мар­кетинг се явява разработката и реализацията на социални програми, насочени към при­движване на социалните идеи.