Кои са 10 основни манипулативни правила на реклама?

 1. Налагането на марката (бранда);
 2. Сполучливият девиз (слоган, ло­зунг);
 3. Хората да чуят това, което искат. Добре из­вестно, че „галещите” ухото слухове почти вина­ги стават реалност, когато клинтите заста­нат пред избор на покупка. Уместно е да припомним, че човешкото съзнание е устроено така, щото обикновено приема чутото за действително, а бъдещото за реално, и то по начин да „заседне” трайно в неговите мисли.
 4. Лесните послания. Подобно правило е продиктува­но от характера на рекламата, в коя­то посланията на брандовете трябва да бъдат удобни и лесни за възприемане, защото целят убеждаването на максимален брой клиенти. Затова рекламните послания не бива да бъдат „тежки”, тромави и дълги словосъчетания, а да имат точен, кратък и премерен изказ. Освен това те трябва да бъдат и дълбокосъдържателни, т.е. да отразяват същността на субекта, кой­то рекламират.;
 5. Eзиковата манипулация. Изкуството на тази манипулация буквално означава едно съществено нещо – да казваме това, което публиката следва да запом­ни, да повтаряме онова, което тя иска да чуе, и да изслушваме нейното мнение (независимо какво е то). В този смисъл езикът на брандовете действително може и би трябвало да се пре­върне в един от най-важните инструменти на реклама.;
 6. „Про­даването” на харизма. Пра­венето на добра реклама би било облекчено, ако тя е насочена към харизматичен обществена личност, инфлуенсър или моден образ. Но това изобщо не означава, че ха­ризмата от само себе си работи за повече потенциални клиенти.;
 7. Краткото говорене в медийната реклама, точният израз, късият изказ и краткото говорене са като „закон божи” в рекламните кампа­нии.
 8. Съзнателното повторение Получава се чрез използването на четири езикови метода:
  а) „по-добре кажете десет пъти „ДА”, отколкото един-единствен път „НЕ”;
  б) „провокирайте противника си с един ма­лък трик”, или с такова поведение, при което се държим така, сякаш знаем всичко за него;
  в) „провокирайте фантазията на противника, за да представи онова, в което искате да го убедите”;
  г) „объркайте противника си, като преобръщате дребни детайли в основен проблем” ;
 9. Из­мисляйте, без да лъжете. Въп­росът тук в повечето случаи се свежда до това, което най-мъчно се осъществява: творчески да се използва мисленето в рекламата и нейното производство, без да се нарушават правилата на конкурентния феърплей.;
 10.  „Манипулирай­те, но правилно” Това последно правило се съдържа квинтесен­цията на манипулирането чрез брандирана реклама. Става въпрос, че винаги следва да се съблюдава някаква почтена мяра, която да ни предпазва от абсолютизации, когато подготвяме дигитална реклама.

Езикът като важен инструмент за манипулация

Осъществяването на рекламната манипулация се реализира на вербално и невербално ниво. Във вербален аспект многопластовото значение на думите включва освен речниковото значение, така и символното, което наред с богатата си асоциативност, е и културно, исторически и со­циално обусловено. Многопластовостта на зна­чението на една дума й позволява да функцио­нира в различни сфери на езикова употреба, да има определено значение като термин, метафо­ра, символ, да има книжовен, поетичен или раз­говорен оттенък, натоварен с морално-етични квалификативни и оценъчни конотации.

Ключо­ви думи се използват както от разговорната лек­сика с подбудителна цел

Погрижете се…! Не чакайте! Избегнете.! Поглезете се.!

, така и книжовни форми от областта на банковото и застрахователното дело, адвокатската практика, медицински и козметични продукти и процедури – лекарската практика въобще

Време е за кре­дит. Вземи..!.

Нерядко клиентите купуват продукта заради начина на живот, който той олицетворява, и за­ради образа, който създава. Потвърждение за това са и думите на Йозеф Киршнер, че „един впечатляващ образ говори повече от сто думи”.

Ключовите думи на ниво заглавие или подзаг­лавие се обвързват с прагматизация на значе­нието:

„Ние спазваме обещанията си”, „Ние ра­ботим вместо Вас”, „Застраховането е наша грижа” и т.н.

Съществува такава мисъл, отправяна от рек­ламните послания: „Намери един-единствен ключ към чувствата на купувача и ще си спес­тиш сто разумни аргумента”.

„Който иска да си осигури аплодисментите на масите, трябва да се ориентира към най-ниската граница на интелигентността и да се откаже от логическите аргументи. Масата е лековерна и се отнася безкритично – непрекъснато потвържда­вано наблюдение – към сменящите се оратори, колкото и да си противоречат твърденията им” – проф. Ернесто Граси

Женска и мъжка способност за разбиране и отношението към избор на ключова дума в манипулативната реклама

Женският дискурс, спосоността за разбиране,  се отличава от мъжкия дискурс, особено се акцентира на разликите в начините, по които общуват двата пола. Според някои проучвания най-характерните разлики могат да се проследят в разговорите за неприятностите.
Жената, мислейки от своята гледна точка, търси подкрепа, поддръжка, а пък мъжът – решение на проблема.
Господството на мъжете е директ­но, а на жените индиректно.
Повечето от жените общуват по-внимателно, по-емоционално и по- вежливо. Овътрена в отбранителна позиция, жената търси обиколни пътища. Нещо повече, тя дори трябва да използва слабостта си като оръжие. Поради това жените употребяват езика, за да създадат и да поддържат отношения на близост. Свободата при мъжете, която им дава физическата сила и в някои от случаите – и ин­телигентността им, прави мъжкия дискурс по- агресивен и по-близък до военните .
Групова­та организация на командите при жените е ос­нована на солидарността, а при мъжете – на мощта. Идеите за преговори при момичетата е характерна за групата им, а при момчетата во­деща е йерархичната организация, лидерската позиция. Изследванията доказват, че жените използват повече въпроси от мъжете. Мъжете продуцират два пъти повече по-утвърдителни съждения.
Жените се чувстват по-сигурни в раз­говорите между двата пола, когато мъжете са по-учтиви. Но пък те често се стремят да пре­късват жените, за да контролират темите на разговорите и да ги накарат да замълчат.
Тези характеристики се засилват тогава, когато стане въпрос за секс, еротичният речник на мъжа се вдъхновява от военния речник: говори цинични думи, говори за щурм, за атака, за да изправи „оръжието си”. Обяснимо е тиражирането на рекламни послания като „Мачкай Гришо!”.
Моти­вът с „мачкането” обаче започва да взема най- неочаквани и нетипични форми, насочен към мъжката част на човечеството. Миловидната физиономия на прословутата половинка на бъл­гарския тенисист No. 1 Григор Димитров – Никол Шерцингер – се появява с ютия в ръка и призив „Мачкай, Гришо!”.
В деня след победата Philips публикуват колаж, при който мрежата на тенис корт прелива към дъска за гладене и изображе­ние на една от парните ютии на компанията с надпис: „Някои машини мачкат, други гладят” с линк към продукта.

Така се променя светът на жените, но преди около 50-ина години реклами­те са твърде брутални.

Жена ви не ви слуша? Ядосва ви? Купете й глезотия – например кух­ненски робот. Тя трябва да си знае мястото. И дори да го знае, пак не е сигурно, че нейното присъствие у дома е уместно. Понякога мястото на жената е на пода до обувките… Призивът е:

„Ако жената не ви слуша – набийте я!”.

Позитивна семантика при употреба на ключови думи за спешност

Позитивната семантика се открива при упот­ребата на ключови думи за спешност. Послания като:

„Поръчайте сега!”, „Обадете се веднага!”, „Не закъснявайте!”, „Побързайте!” и „Променете … сега!”, „Подарете си топлина сега!”

имат ефект въпреки баналността им. Но пък са запомнящи се и подтикващи към дейст­вие. Атаките с натрупаните императивни форми биха повлияли отблъскващо, отколкото стиму­лиращо към действие. Всяка реклама трябва да съдържа само една такава фраза и тя трябва да се споменава само веднъж.