Инфлуенсър маркетинг

Инфлуенсърите имат силно влияние в социалните мрежи. Tова саличности с много последователи, които следят поведението, мнението,навиците и като цяло начина на живот на целевите потребители. Тряб-ва да се отбележи, че не е задължително да бъдат известни като актьори, журналисти, певци и т.н. Инфлуенсър може да бъде всеки един индивид, който привлича вниманието на много хора чрез своите публикации.

За потребителите на социалните мрежи те са най-видимите и търсени личности. Истината е, че сътрудничеството с известни личности не е нещо ново за бизнеса, но за разлика от традиционните медии, инфлуенсър маркетингът се осъществява чрез “обикновения човек”.

Благодарение на последователите си в социалните мрежи и влиянието,което има, инфлуенсърът е способен да дава препоръки за даден продукт.

Алгоритъм на инфлуенсър маркетинга

Алгоритъм на инфлуенсър маркетинга

Алгоритъмът на инфлуенсър маркетингът предполага:

 💡 Дефинирането на таргет аудиторията на продукта, на нейните изисквания и потребности. С други думи кои са потенциалните клиенти, какви продукти харесват в социалните медии и кого следваттам?

💡 Второ търсенето на популярни личности в мрежата за инфлуенсъри, които имат отношение към мисията на бранда.

💡 Убеденост, че имиджът на бранда ви съвпада с имиджа наинфлуенсъра.

💡 Не се опитвайте да продавате бранда си, а да се стремете към взаимна изгода и сътрудничество.

💡 Стремете се към дългосрочни партньорства. Препоръчително е при селектирането на инфлуенсъри да се избягват такива, кои-то промотират много на брои и различни марки. Желателно е да сеработи дългосрочно с избраните инфлуенсъри.

Следователно инфлуенсър маркетингът е начин да се въздейства върху потребителите на даден продукт чрез влиятелни личности в интернет с цел да се засили доверието в марката на фирмата и те да я направят още по-популярна сред потенциалните клиенти.

С други думи инфлуенсър (Influencer) може да се нарече всеки профил със сравнително голяма аудитория, над която има влияние (influence), който сипартнира с различни марки за взаимна изгода.

Използването на инфлуенсъри позволява изграждането на голям брой последователи в социалните мрежи и медийните платформи, както и формирането на общности около бранда.

При избора кой тип инфлуенсър да използва като най-подходящ, маркетинговият екип трябва да изготви маркетинговата стратегия, да вземе предвид продукта, който желаеда промотира и да го съпостави с натрупаната група от последователина инфлуенсъра.
За да се работи за утвърждаване на бранда, трябва дасе вземе под внимание дали целта на организацията е да достигне до по-широк кръг от хора или до тясно дефинирана аудитория. Разпознаваемостта на клиента е и един от основните критерии при избор на бранд ориентирани стратегии.

При подбора на инфлуенсър трябва да се селектират личностите,които въплъщават бранда. При възможност да се използват такива от тях, които вече използват бранда.

Инфлуенсърите реално стават знаменитости сред определена ау-дитория, благодарение на съдържанието, което публикуват. Те споделят с последователите си опит в сфера, в която са специалисти, без значение дали в професионален, или в личен план.
По отношение на съдържанието, което споделят, инфлуенсърите най-често са блогъри и влогъри, но също така и двете – например имат активен профил вInstagram, в който публикуват снимки и текстово съдържание, но същотака имат YouTube канал, където споделят видеоклипове. Често използват една или повече платформи, в които публикуват регулярно.

Тематиката, по която пишат и говорят, също е различна – недвижими имоти, човешки ресурси, спорт, козметика, грим, личностно развитие и др.,както и комбинации между темите.

В Бълария най-популярни са платформите Instagram и YouTube, които и в световен мащаб са най-предпочитани от инфлуенсъри и брандове като 78% от маркетолозите предпочитат Instagram за позициониране на рекламна кампания.

Днес все повече брандове в световен мащаб се доверяват на инфлуенсър маркетинга и успешно реализират целите си, а именно:

 ➡ 80% от маркетолозите намират инфлуенс маркетингът за ефективен;

 ➡ 89% твърдят, че ROI е по-висок, сравнен с резултата от останалите маркетинг канали;

 ➡ 65% от компаниите са планирали да повишат бюджета си за инфлуенс маркетинг.

реклама

Видове инфлуенсъри

Видовете инфлуенсъри, но могат да са разгледат в пет групи:

 💡 Нано инфлуенсъри – това са инфуенсъри с до 5000 последователи. Тази група инфлуенсъри може да се сравни с класическия маркетинг “от уста на уста”

 💡 Микро инфлуенсъри – в тази група попадат личности с последователи от 5000 до 100 000 последователи. Микро инфлуенсърите, са следвани от сравнително малко хора, но последователите им са с т.нар. нишов профил.Този тип потребители са добре сегментирана и отбрана аудитория. Микро инфлуенсърите имат силна и дори до някаква степен личнавръзка със своите последователи.

 💡 Макро инфлуенсъри – с последователи между 100 000 и 500 000души. Тази група инфлуенсъри са с повече последователи от Микро инфлуенсърите и създават много по-качествено съдържание, но това е за сметкана намаляващата ангажираност от тяхна страна.

 💡 Мега инфлуенсъри – с последователи между 500 хил. и 5 млн.души.  Мега инфлуенсърите са специализирани всъздаването на съдържание, което е с изключително високо ниво накачество. Те имат широк обхват на действие, но са неподходящи занишови пазари. Обикновенно работата с тях струва значително по-скъпо на бизнес организациите в сравнение с по-горе представенитегрупи.

 💡 Знаменитости – с над 5 млн. последователи. Често такъв тип инфлуенсъри са популярни личности като актьори, спортисти, певци и т.н. Изборът на такъв тип инфлуенсър е подходящ за продукти, които се използват по-масово. Пример за тази група инфлуенсъри е Ким Кардашян. Тя има милиони последователи в Instagram и има огромно влияние върху тях.

инфлуенсър маркетинг

Предимствата при работа с инфлуенсъри

Благодарение на инфлуенсъра брандът по-бързо и по-лесно изгражда довериe към себе си и с това създава възможност за придобиването на нови лоялни клиенти. Лоялността към бранда е директен измерител на привързанността на потребителя към него.

Тъй като потребителите доброволно са избрали да следват дадената личност, те желаят да видят споделеното от нея в социалните мрежи. Това прави рекламата ненатрапчива за последователите наинфлуенсъра, стига тя да е естетически издържана.

Работата с инфлуенсърите предоставя възможност за ефективно достигане на целевата аудитория. Според типа инфлуенсър може дадостигнете до широка или до нишова аудитория. Изгражда оригинално съдържание, с което обогатява цялостната дигитална маркетингова кампания, от което може да се възползва бизнес организацията извън дигиталното пространство.
При инфлуенсър маркетинга има възможност за неограничено споделяне на рекламата, без това да изисква допълнителни средствана бизнес организацията. Веднъж заплатена, услугата не се налага да се доплаща, както е например при телевизонната реклама.

При нея се заплаща определен брой излъчвания на рекламния клип и при достигане на договорения брой излъчвания рекламата се спира. За продължаването ѝ се изисква да се заплати допълнително. Това прави рекламата чрез инфлуенсъри много по-евтина от голяма част от класическите методи за рекламиране.

Рискове при работа с инфлуенсърии препоръки за тяхното избягване

Освен предимства при работата с инфлуенсърите същестуват инякой рискове най-вече от управленски и правен характер.Комуникацията с инфлуенсърите изисква често пъти специфичноуправление на тези взаимоотношения.

За това е препоръчително да сенаеме агенция или компания, която се е специализирала в управлението на инфлуенсъри. При избора трябва да се определи ясно от бизнесорганизацията каква част ще се управлява от тях и каква от агенция-та/компанията за управление на инфлуенсъри.

Трябва да се анализира гъвкавостта им с цел дали ще могат да отговорят на променящите сенужди на бранда.Трябва да се обърне съществено внимание върху правните детайли за спонсорството. Сериозно предимство, както беше посочено по-горе, на инфлуенсър маркетинга е, че дава възможност чрез създаденото оригинално съдържание от инфлуенсъра да се използва за рекламна кампания на бранда.

Тук възможен проблем е липсата на клауза в договора, при която да не еописана възможността да се използва създаденото оригинално съдър-жание от страна на бизнес организацията, което би довело до допълни-телни разходи за нея. Това е причината да се препоръчва при подписване на договора правата върху създаденото съдържание да се прех-върлят върху наелата инфлуенсъра организация.

Какво е важно да включва договора за маркетинг с инфлуенсър?

💡 кой каква част от процеса ще управлява при работата с инфлуенсъра, ако се работи с агенция;

💡 плащането – размера и начина на разплащане;

💡 доставката на продуктите, които инфлуенсъра ще използва;за чия сметка ще е поддръжката на тези продукти, ако има такава;дали инфлуенсъра ще участва в писане на инструкциите за употреба и т.н.

Друг съществен риск е неправилния начин на представяне на даден продукт и в крайна сметка на самия бранд.

При задаване на изискване към инфлуенсъра какъв тип послание трябва да носи неговия поств социалните мрежи, често не се поставят достатъчно ограничеителни условия от страна на бизнес органзиацията като какво точно не иска да има в поста, което може да доведе до накърняване на имиджа на бранда.

Например не може инфлуенсъра да обяснява за здравословния начин на живот в свой клип, които води благодарение на даден продукт докато пие алкохол и пуши пура.

Как да се определи възръщаемостта на инвестицията (Return On Investment (ROI)) в инфлуенсър

Маркетингови цели

                                        Цел
Популярност на
бранда
Разглеждане
на продукта
Намерение
за покупка
Продажби Лоялност
Вид
инфлуенсър
Мега/Макро Микро/Макро Микро/Макро
всички
групи
всички
групи
Канали за
разпространение
Instagram/
TikTok
Instagram
Stories
/Twitter/
Facebook
всички канали
Pinterest/
Instagram
Stories/
Blogs
всички
канали
Измерване на
информираността за
бранда
информираността за
бранда
намерението
за покупка
увеличението на
продажбите
лоялността
към бранда
Показатели
за измерване
и проследяване
впечатления
ангажираност
ангажираност
кликове впечатления

Основни показатели, които могат да се измерват и проследяват в инфлуенсър маркетинга

 ➡ Достигане до целевата аудитория: Ако целта на бизнес организацията е да популяризира бранда си, това е показател, който трябва дасе следи. Тук точното изчисляването на ROI е изключително трудно,но за целта може да се изчисли колко са лоялните последователи на инфлуенсъра и колко клика към страницата на бранда са осъществениот последователите на конкретния инфлуенсър.

 ➡ Ангажираност: Това измерва как потенциалните клиенти реагират на бранда. Така се изчислява цената на ангажиране (cost-per-engagement) и тя позволява да се изчисли колко средства са изразход-вани за харесване, коментиране, преглеждане на публикацията и ней-ното споделяне.

 ➡ Впечатления: Това е индикация за това как хората виждат публикациите на инфлуенсъра, а броят на генерираните импресии е важнастатистическа информация, която е желателно да се следи.

 ➡ Видимост: Може да се проследи онлайн популярността на бран-да, като се наблюдава социалните медии, за да види колко органичниреализации е генерирал бранда по време на кампанията.Последователи: Една от целите, поради която се използват инфлуенсъри, е привличането на нови последователи. Въздействието на кампанията може да се оцени, като се провери броя на последователитев социалните медии преди и след кампанията.

 ➡ Конверсии: Благодарение на тях конверсиите може да се наблю-дава колко последователи реагират на поста на инфлуенсъра и чрезтази стойност да се изчисли ROI.

 ➡ Продажби: Ефективната въздействаща кампания трябва да можеда доведе до повишаване на продажбите. Лесно може да се направи сравняване на продажбите преди и след кампанията, с което да се про-вери дали тя е била успешна. Друг вариант е в публикациите на инфлуенсъра да има код за промоция, чрез което ясно може да се изчислиROI.

 ➡ Трафик на уебсайтове: Той проследява колко потенциални клиенти може да привлече инфлуенсъра към конкретна уебстраница набизнес организацията. Този показател може да се използва за изчисля-ването на ROI, като за целта бизнес организацията трябва да присвои относителна стойност на всеки посетител.