Изграждане на онлайн маркетинг стратегии

Онлайн маркетинг маркетинговата стратегия е процес на планиране, който дава възможност на определена организация да съсредоточи ограничените си ресурси в най- добрите възможности за нарастване на продажбите си и постигане на устойчиво конкурентно предимство. Всяка онлайн маркетингова стратегия би трябвало да е центрирана около основната концепция, че удовлетвореността на потребителите е главна цел.

Онлайн маркетинг стратегията е перспективен план за действия на компанията, насочени към постигане на целите свързани с качествени промени на настоящото състояние.

Предназначена е да обвърже целите на фирмата с нейните производствени възможности и шансовете й на пазара. Разработването й започва с анализиране на настоящото и бъдещото положение на компанията и средата, в която работи. На тази основа се разработват цели и стратегии за тяхното постигане.

През последните десет години в сферата на маркетинга интернетът приема приоритетна роля, като все повече предприемачи насочват поглед към този комуникационен канал за успешно позициониране и създаване на корпоративен имидж в Google.

Драматичните промени в технологичната среда и промяната в потребителските навици раздвижиха пластовете на традиционните медии и успешно наместиха Мрежата като изключително привлекателна възможност, която носи конкурентно предимство, за всеки съвременно ориентиран предприемач.

Нагласата и прекрояването на бизнес възгледите насочва значителни инвестиции в онлайн маркетинга, който може да бъде посочен като осъществяване на всякаква дейност, свързана с маркетинга с посредничеството на Интернет на интернационално ниво.

Популяризиране на бранда и ангажиране на феновете

Същност и роля на онлайн маркетинговата стратегия

Мисията е много важна и за вътрешната и за външната сфера на дейност на фирмите. Вътре в предприятията тя разкрива на персонала разбирането на целите и помага за изработване на единна позиция. Познаването й позволява на работниците да работят целенасочено.

Във външната сфера тя способства за създаване на цялостен образ на фирмата и за яснота каква икономическа и социална роля фирмата се стреми да играе в обществото, и към какво нейно възприемане се насочва спрямо търговците, акционерите и обществото.

Мисията отразява имиджа на фирмата. Определянето й включва историята на възникване на фирмата, направленията на нейната дейност, приоритетните цели и ограничения, общата й политика на основния пазар и ролята, която иска да играе на него, т.е. конкурентната й стратегия.

На база на стратегическия анализ се формира система от цели и избор на съответстваща стратегия за развитие, която се въплъщава в конкретни програми за действие. Избраните цели трябва да отговарят на изисквания като яснота, краткост, естетичност, и ергономичност, определеност във времето и пространство, количествено изражение, съгласуваност, реалност и достижимост.

„Критериите за правилен избор на целите могат да намерят израз в реалното постигане, преимущество в ресурси, концентрация върху определен резултат, гъвкавост и адаптивност, ефективност.“

Онлайн маркетинговата стратегия трябва да съдържа елементи като определяне на стратегия за обхват на пазара, избрано позициониране спрямо конкурентите, стратегически решения по всички елементи на маркетинговия микс. Като документ в няколко страници тя се представя за одобряване от ръководството на фирмата.

В по-конкретен план онлайн стратегията, ориентирана към един или няколко сегмента е пряко свързана с онлайн маркетинговата стратегия. При еднороден пазар, където няма сегментация следва да се прилага унифициран маркетингов комплекс. При не­еднороден пазар – се прилага диференциран обхват на този пазар и за всеки сегмент се прилага специфичен маркетингов модел.

Онлайн маркетингов анализ

Те представляват инструмент за реализация на онлайн стратегията на маркетинга и неговата тактика. Явяват се начин за организиране на маркетинговата дейност на фирмата, с помощта, на който се осигурява непрекъснат процес на анализ, планиране и контрол, насочен към привеждане в по-пълно съответствие потенциала на фирмите към изискванията на пазара.

„Програмата за маркетинг предполага анализ на възможностите на фирмата, стратегическото и тактическо планиране на нейната пазарна дейност, контрол за печалбата и други.”

Методическата основа за разработване на маркетинговата програма е програмно-целевия подход. Той осигурява разработването на обединени от една цел и привързани към определени срокове комплекс от свързани задачи и конкретни ме­роприятия, насочени към тяхното решаване, с посочване на използваните ресурси и очаквания ефект, а също осъществяването на контрол.

Какво е онлайн маркетингови стратегии

Онлайн маркетингът е изкуството и науката за продажба на продукти и/или услуги по цифрови мрежи, като Интернет и клетъчни телефонни мрежи.

Изкуството на онлайн маркетинга включва намирането на правилния онлайн маркетинг микс от стратегии, които отправят призив към целевия пазар и действително ще се превърнат в продажби.

Науката за онлаин маркетинг е изследването и анализа, които се отразяват в двата избора на онлаИн маркетингови стратегии за използване и измерване на успеха на тези онлаин маркетингови стратегии.

Интернет маркетинг

Видове онлайн маркетинг стратегии

Електронна търговия;

Онлайн рекламиране;

Маркетинг в търсещите машини;

E-mail маркетинг

Маркетинг в социалните медии;

Маркетингови статии.

Онлайн търговията става все по-важна за малките предприятия от всички видове. В миналото, онлайн маркетингът е нещо, което местният бизнес имал законово основание да игнорира. Нямало е смисъл да губи време и пари за онлайн маркетинг, когато всичкият бизнес е местен.

Сега, с нарастващото местно търсене и новият навик на хората да се информират основно чрез Интернет, това е много важно.

Онлайн маркетингови стратегии

Създаване на блог / сайт

Първата стъпка към успешен онлайн маркетинг, е да има база в мрежата. Няма значение дали фирмата или организацията има официален уеб сайт или блог, или комбинация от двете. Чрез тях, хората могат по удобен начин да се възползват от предлаганите услуги. Дори и да няма застъпена електронна търговия чрез сайта, фирмите имат остра нужда да поддържат собствен уеб сайт.

Онлайн реклама

Много малко на брой предприятия се занимават с този вид онлайн маркетингова стратегия. Традиционната онлайн реклама, от друга страна, отнема сравнително малко време за изработка и може да бъде много ефективна онлайн маркетингова стратегия 4.

Участие в социалните медии

Присъединявайки се към Twitter, Facebook и форуми, публикуване във Flicker и YouTube, коментиране в блогове, всички изброени са възможности за онлайн маркетинг.

Онлайн маркетингът чрез социалните медии, изисква много по-фина техника от онлайн маркетинга чрез реклами или справочници. С всички социални медии, трикът е да се участва интелигентно и всъщност да се правят опити за комуникация, а не само за рекламиране на продукти или услуги.

Недостатъкът на онлайн маркетинга чрез социалните медии е, че е временен. Плюсът е, че е безплатен и може наистина да генерира много ползи за продуктите/ услугите, ако нещо, което е направено онлайн (поща, видео, статия) стане много популярно.

E-mail маркетинг

Имейл маркетингът е един от най-добрите и най-мощните начини за онлайн маркетинг. След като веднъж е разработен списък с имейл адреси, могат да се изпратят директно рекламни съобщения със съответни оферти към хората, които вече са показали някакъв интерес към продукти или услуги5.

От друга страна, електронната поща е едно отлично средство за изграждане на отношения с клиентите. Бюлетини могат да се изпращат до списъка с имейли, който включва хора, които са предоставили необходимата информация на дадения сайт. Например, предоставяне на новини на потенциални клиенти с актуализации за фирма,

предстоящи събития и/или специални оферти – както и фирмата да напомни за себе си, и че може би е време за ново посещение.

Маркетинг в интерактивните медии

Интерактивен (директен) маркетинг

Това е система, при която продуктите и услугите достигат до потребителите, като се избягват посредници при доставката на продуктите6:

  • Директни поръчки – поръчката може да се направи от вкъщи и се доставя директно вкъщи.
  • Директна връзка с крайния потенциален потребител – това е система, която може да съществува взаимно с класическата вертикална маркетингова система. Характерни черти на маркетинговата система за директни поръчки са:
  •  Увеличава се личната комуникация.
  • Ефективността на рекламите отслабва (защото те са прекалено много).
  •  Увеличава се изборът на потребителя.
  • Спестяване на време от обикаляне на магазини или търговски центрове. Най-важното при организацията на системите за директни поръчки е да секомуникира директно и ефективно с потребителя. Създават се бази данни с предпочитанията на крайните клиенти за продуктите и рекламните кампании.

Тези бази данни се използват в последващите кампании за изработване на съдържанието на посланието, персонализирани обръщения, предложения и комуникационни дейности. Ограниченията на системата за директни продажби са:

  • Подходяща е, когато потребителят е по-заинтересуван от удобството, отколкото от качеството и преценката му чрез директен допир до продукта преди закупуването му.
  • Част от потребители обаче считат, че рекламните позвънявания по телефона и рекламните послания по пощата са в нарушение на тяхната неприкосновеност и това заляга в законодателствата за защита на потребителя.

Изграждане на дълготрайни връзки с крайните клиенти Изграждането на дълготрайни връзки с потребителите е маркетингова система насочена към създаването на силни и дългосрочни връзки с крайните клиенти. Основава се на идеята, че загубеният потребител е изключително трудно да се спечели отново.

Вниманието при нея е съсредоточено основно върху клиента, а не върху продукта. Цели да се запази и култивира определена база от потребители, за да се създаде дълготрайна взаимноизгодна комуникация между тях и производителя.

Тази система е удобна предимно за индустриалния маркетинг, защото цената за предаване (switching cost) от един производител (доставчик) на друг е свързана често и с големи разходи.

Преход към онлайн маркетинг, воден от ценности

Маркетолозите трябва да открият тревогите и желанията на потребителите, за да могат да се насочат към техните умове, сърца и души. Парадоксът от глобализацията е, че основните тревоги и желания на потребителите трябва да се съчетаят с интересите на обществото и света като цяло, като го превърнат в по-добро, вероятно дори идеално място за живеене.

От тук следва, че компаниите, които се стремят да получат статут на икони, би трябвало да споделят на свой ред тази мечта на потребителите и да насочат усилията си към нея и онлайн маркетинга с възможностите си да стигне до огромен кръг потребители в днешната виртуален свят.

Някои компании постигат промяна на съществуващото положение със средствата на корпоративната благотворителност, намерила израз в социална или екологична кауза. Според книгата „Съпричастният капитализъм“, за компаниите корпоративната благотворителност е невероятен метод, с който може да се изгражда успешен бизнес, като онлайн маркетинга може да се насочи към определена ценност на обществото.

Например от продажбата на конкретен продукт да се заделят средства, които са предназначени за осъществяване на екологни проекти или подпомагането на усилия да се развият ценности в обществото, подобряващи качеството на живота, например спорта целящ да подобри здравето на по-голям кръг потребителите.

На първо място, това е причина корпоративните лидери пламенно да прегърнат определена социална кауза, която им налага да даряват лични, корпоративни или и от двата вида средства в нейно име. На второ място, компанията започва да осъзнава, че корпоративната благотворителност има маркетингова стойност. Тези две начални точки обаче често се оказват губещи.

Съществува опасност компаниите да паднат в капана на недостоверността – да демонстрират отдаденост на кауза само, за да продават по- добре.