SEO Решения hide

Какви алгоритми за SEO оптимизация се използват при системи за управление на съдържание­то.

Нарастващите изисквания на обществото към съз­даването и използването на нови възможности в гло­балната мрежова среда в области като образованието, науката и бизнеса, поставя разглеждането на SEO оп­тимизацията като неразделна част от научно – изследо­вателския процес.

Научните изследвания в областта на SEO оптимизацията са резултат от необходимостта от изследване и оптимизиране на процеса на видимост на уеб сайтовете по конкретни ключови думи с оглед постигането на по-добри резултати при намаляване както на инвестиционните разходи, така и на разходи­те за поддръжка.

Обект на изследването е възможността за извежда­не на конкретна уеб страница на челни позиции в Google при търсене по предварително зададена ключо­ва дума. Систематизирането на получените резултати може да послужи за извеждането на твърдения, гаран­тиращи не по-ниски от конкретни позиции, при търсе­не по ключови думи в Google, Yahoo, Bing.

SEO оптимизация е едва ли не най-важният фактор за гарантиране на добра посещаемост от страна на Ин­тернет потребителите, респективно постигане на по- висока популярност на предлаганите продукти, услуги и дейности, при това без изразходване на допълнител­ни средства за реклама, плащане на клик и прочие. По­дреждането на резултатите при търсене по конкретна ключова дума, зависи от степента на специализираност на индексираните в съответната област уеб сайтове и тяхната свързаност с търсената ключова дума. Алго­ритмите за подреждане на уеб сайтовете, при търсене по конкретна ключова дума зависят от степента на специализираност на съответните сайтове в конкретна област.

Систематизирането на използваните от авторите методи и средства за SEO оптимизация би позволило както на разработчиците на уеб сайтове, така и на SEO оптимизаторите да постигнат значително по-добри ре­зултати при търсене по ключови думи в Интернет.

seo оптимизация на сайт

Оптимизация за търсачки (на английски: search engine optimization, SEO) е процесът на подобряване видимостта на уеб сайт в търсачките чрез „натурални” или неплатени (нар. още „органични” или „алгорит­мични”) резултати, който включва оптимизация на HTML-кода, структурата и текстовете на уеб сайт.

Подобряването на видимостта на конкретен уеб сайт е свързана с по-голяма посещаемост, което от своя страна допринася за увеличаване на популяризи­рането по зададени ключови думи.

Система за управление на съдържанието е софтуер, чрез който потребителите извършват създава­не, публикуване, редактиране и модифициране на съ­държание.

Тоест, чрез този софтуер се организира пу­бликуване на голям обем от текстово и графично съ­държание – текст, снимки и мултимедийни и други формати. Най-често тези системи дават възможност на много редактори да работят по различни части на съ­държанието, по едно и също време или един след друг.

Съвременните комуникационни и мултимедийни технологии позволяват нови начини за съхраняване, поддържане и разпространение на големи масиви от информация във всички области на науката и образо­ванието, което изисква наличието на надеждни системи, лесни за създаване и управление на съдържа­нието.

Алгоритмите за SEO оптимизация са приложени в система за управление на съдържанието WordPress, Joomla версия, като целта на SEO разработката не е да покаже начина на работа с конкретната система за управление на съ­държанието, а да систематизира методите и средствата за постигане на успешна SEO оптимизация чрез нея в случай, че бъде изведен експерименталния сайт на чел­ни позиции в Google.

За правилното индексиране на сайта от роботите на Google (и Yahoo!, и Bing) е необходимо да бъде изгра­дена карта на сайта, която е във формат sitemap.xml, съгласно стандарта описан в sitemaps.org.

В sitemap.xml също така е необходимо да бъде указана честотата на промяната на страниците, респективно честотата на обхождане от страна на роботите на търсещите машини. Възможно е и създаването на със­тавна карта на сайта или още наречена карта индекс. Чрез съставната карта могат да се опишат повече от един sitemap.xml.

Файла sitemap.xml се поставя/генерира в основната директория на сървъра. Уведомя­ването на търсещите машини за наличие на sitemap.xml се реализира посредством добавяне на съ­общение за ползване на sitemap.xml във файла robots.txt.

Също така картата на сайта може да се предостави на търсещите машини чрез техния уеб интерфейс, като по този начин да се инициира начално обхождане или реиндексация на приложението.

При наличие на файл с име robots.txt, роботите про­читат и анализират неговото съдържание. При наличие на указател за sitemap.xml, тя бива използвана за ин­дексиране на уеб сайта.

SEO одит и оценка на сайт

Изключително важен момент за SEO оптимизация­та е използването на инструменти за наблюдение и следене на резултатите.

Те могат да послужат за анали­зиране на поведението на търсачките и промяна на техниките за оптимизация.

Вграждането на скриптове на Google Analytics и удостоверяване собствеността на сайтовете е задължи­телен елемент за постигане на успешш SEO. Доста­тъчно е да бъде вграден предоставения от Google скрипт в кода на уеб сайта.

Вграждането на предоставения скрипт (snippet) позволява проследява­нето на потребителските действия в приложението, продължителността на престоя и настъпване на опре­делени събития. Промяната на състоянието на потре­бителя по време на неговия престой в сайта също е много важен фактор и се нарича (conversion).

Продължителността на престоя (продължителност на сесията) в конкретна страница в уеб сайта е от ре­шаващо значение. Продължителността на времето на престои на уеб потребителите увеличава степента на специализираност на оптимизирания сайт. Кликовете, с оглед постигане на изкуствена посещаемост, с мини­мална продължителност на сесията спада по-скоро към т.нар. „черно SEO” и не се препоръчва при извършване на SEO оптимизация.

Прекомерната употреба обаче на SEO инструменти не е за препоръчване, тъй като е възможно да не се възприеме добре от търсачките. Вмъкването на голям брой скриптове за проследяване би могло да доведе до забавяне зареждането на сайта или на отделни страни­ци от него, което следва да бъде внимателно прецизи­рано.

За постигане на получените резултати в посочения кратък времеви интервал са използвани и някои мето­ди за SEO оптимизация като Link Building, Reciprocal Link, Directory Link Building и други.

Част от правилата, които трябва да се спазват за постигане на по-добри резултати при търсене в Интер­нет пространството са предварително вградени в ин­струментите предлагани от системите за управление на съдържанието. Част от тези правила са: канонични линкове, поставяне на h тагове, допълнителни насоч­ващи атрибути и др.

Използването на помощни инструменти за капсули- ране на специфичната функционалност и интеграция в основаната система позволява разработване и вне­вне­дряване на различни скриптове.

Получените резултати са доказателство за важност­та на SEO оптимизацията за постигане на по-добро представяне в Интернет. Използваните алгоритми за оптимизация по ключови думи, са решаващи за пости­гане на оптимални резултати. По-добрата SEO оптими­зация води след себе си по-висока посещаемост от страна на потребителите използващи глобалната мре­жа, респективно придобиване на по-висока популяр­ност и възможности за реализиране на по-голям набор от продукти и услуги посредством Интернет.

Посочените резултати са изведени вследствие на първоначална SEO оптимизация по ключова дума „унитех“ измежду 60 400 интернет сайта, при средно­месечно търсене в рамките на 210 търсения.

съвети за seo оптимизация на сайт

Съвети за постигане на успешно SEO по ключови думи:

  1. Задаване на мета тагове по отношение на ключови думи, описание, автор и прочие. Тези данни позволят на сайта да се идентифициран еднозначно. Указването им няма да позволи търсачките да третират сайта като анонимен, дори при регистрацията на до- мейна да бъдат посочени всички данни за собственика или администратора.
  2. При създаване на съдържание, съществен елемент е задаване на ключови думи на всяка една страница. По този начин роботите на търсачките ана­лизират в по-висока степен съдържанието за определя­не на тясната специализираност на сайта и класиране­то му на съответните позиции при търсене. Колкото по-тясно специализиран е един сайт в определена об­ласт, толкова по-челни позиции заема той при търсене по ключови думи от индексираната област.
  3. Създаването на карта на сайта във формат sitemap.xml е важен момент за индексирането на всич­ки страници в даден уеб сайт. Пълното описание на линковете в сайта и коректното отразяване на честота­та на обновяване, респективно обхождане от страна на роботите, помага да се постигне по-добра „специали- зираност” на сайта по съответните ключови думи.
  4. Идентификацията на собствеността е едно от най-важните условия за надеждно партньор­ство с Google при реализиране на SEO оптимизация на ключови думи. Удостоверяването на собствеността или администрирането на оптимизираните сайтове пред търсачките, гарантира определени права и ко­ректно партньорство. Панелите за администриране и управление на уеб сайтовете, които търсачките предо­ставят на разработчиците и оптимизиторите, са важен елемент за постигане на добро SEO.
  5. Използването на инструменти като Google Analytics позволява своевременно и коректно наблюде­ние процеса на оптимизиране по ключови думи. Чрез наблюдение изменението на позициите, индексирането на страниците и посещаемостта може да се преценени необходимостта от промяна на някои от параметрите на сайта в процеса на неговото оптимизиране.

Оптимизацията на уеб сайтове по ключови думи е най-важният момент за присъствието на всяка органи­зация и бизнес в Интернет пространството. Дори най- добрата функционалност на даден уеб сайт, предлагащ най-добрите продукти и услуги би изгубил смисъл ако не се появява при търсене в Google. Постоянно увели­чаващия се брой на Интернет потребителите, появата на нови възможности за развитие на бизнес, наука, об­разование в Интернет среда поставят своите изисква­ния към научната общност за обстойно изследване и анализиране на възможностите за постигане на реални резултати при оптимизиране на уеб сайтовете по клю­чови думи.

Позициите на експерименталния уеб сайт по зада­дената ключова дума „унитех“ при търсене в Интернет ще бъдат проследени в следващ доклад, който ще ана­лизира измененията в позициите при прилагане на по­сочените методи в настоящата разработка.

Настоящият доклад не претендира за изчерпател­ност в областта на SEO оптимизацията, но би могъл да бъде отправна точка за редица научни изследвания и анализи, целящи да систематизират методите и сред­ствата за постигане на по-добра посещаемост от страна на Интернет потребителите.