SEO оптимизация на wordpress сайт

SEO оптимизацията има за цел да изследва ианализира някои алгоритми за SEO Маркетинг оптимизация при използване на системи за управление на съдържанието cms система WordPress .

Нарастващите изисквания на обществото към създаването и използването на нови възможности в глобалната мрежова среда в области като образованието,науката и бизнеса, поставя разглеждането на SEO оптимизацията като неразделна част от научно – изследователския процес.

Научните изследвания в областтана SEO оптимизацията са резултат от необходимосттаот изследване и оптимизиране на процеса на видимостна уеб сайтовете по конкретни ключови думи с огледпостигането на по-добри резултати при намаляванекакто на инвестиционните разходи, така и на разходите за поддръжка.

Обект на изследването е възможността за извеждане на конкретна уеб страница на челни позиции в Google при търсене по предварително зададена ключова дума.

Систематизирането на получените резултатиможе да послужи за извеждането на твърдения, гарантиращи не по-ниски от конкретни позиции, при търсене по ключови думи в Google, Yahoo, Bing.

SEO оптимизация на сайт SEO РешнияSEO оптимизация на сайт е едва ли не най-важният фактор за гарантиране на добра посещаемост от страна на Интернет потребителите, респективно постигане на по-висока популярност на предлаганите продукти, услугии дейности, при това без изразходване на допълнителни средства за реклама, плащане на клик и прочие.

Подреждането на резултатите при търсене по конкретнаключова дума, зависи от степента на специализираностна индексираните в съответната област уеб сайтове итяхната свързаност с търсената ключова дума.

Алгоритмите за подреждане на уеб сайтовете, при търсенепо конкретна ключова дума зависят от степента наспециализираност на съответните сайтове в конкретна област.

Систематизирането на използваните от авторите методи и средства за SEO оптимизация би позволило както на разработчиците на уеб сайтове, така и на SEO оптимизаторите да постигнат значително по-добри резултати при търсене по ключови думи в Интернет.

SEO Оптимизация за търсачки на WordPress сайт

(на английски: search engine optimization, SEO) е процесът на подобряваневидимостта на уеб сайт в търсачките чрез „натурални”или неплатени (нар. още „органични” или „алгоритмични”) резултати, който включва оптимизация наHTML-кода, структурата и текстовете на уеб сайт.

Подобряването на видимостта на конкретен уебсайт е свързана с по-голяма посещаемост, което отсвоя страна допринася за увеличаване на популяризирането по зададени ключови думи.

В настоящата разработка е използвана ключовата дума „seo оптимизация на wordpess сайт”, като е изследвана видимостта на съществуващите уеб сайтoве в търсачката Google.

Анализирайки резултатите при търсене по ключовата дума „seo оптимизация на wordpess сайт” установяваме, че в изходните резултати при търсене са индексирани сайтове от различни области.

Невъзможността всеки от тях да „декларира” своята важност, подреждането в Google опира до знанията, уменията и професионализма на SEO оптимизаторите насъответния интернет сайт.

Прилагайки методите за оптимизация по отношение на ключова дума „seo на wordpess сайт”, крайния резултат би бил визуализиране на сайта на първа страница, елиминирайки важността на всички останали уеб сайтове,които от години имат своето представяне в Интернетпосредством своите уеб сайтове.

Този резултат би бил оптимален и би отговорил на поставената задача на изследването.

Настоящият анализ има за цел да покаже важността на SEO оптимизацията за постигане на по-добро представяне в Интернет, както и някои алгоритми за оптимизация по ключови думи, които са решаващи за постигане на оптимални резултати.

За реализиране на изследването е създаден поддомейн с име „business”, като са заснети резултатите преди оптимизиране и след оптимизиране позададената ключова дума.

За тестване на експерименталната постановка е използвана система за управление на съдържанието.

По дефиниция, система за управление на съдържанието WordPress е софтуер, чрез който потребителите извършват създаване, публикуване, редактиране и модифициране на съдържание.

Тоест, чрез този софтуер се организира публикуване на голям обем от текстово и графично съдържание – текст, снимки и мултимедийни и другиформати.

Най-често тези системи дават възможност намного редактори да работят по различни части на съдържанието, по едно и също време или един след друг.

Съвременните комуникационни и мултимедийни технологии позволяват нови начини за съхраняване, поддържане и разпространение на големи масиви отинформация във всички области на науката и образованието, което изисква наличието на надежднисистеми, лесни за създаване и управление на съдържанието.

Алгоритмите за SEO оптимизация са приложени всистема за управление на съдържанието WordPress, като целта на разработката не е да покаже начинана работа с конкретната система за управление на съдържанието, а да систематизира методите и средствата за постигане на успешна SEO оптимизация чрез нея вслучай, че бъде изведен експерименталния сайт на челни позиции в Google.

За нуждите на изследването в експерименталниясайт e създадено текстово и графично съдържание подформата на статии. На същите са зададени показанитена мета данни.

Мета тагове в Worpdress сайт

За правилното индексиране на сайта от роботите наGoogle (и Yahoo!, и Bing) е необходимо да бъде изградена карта на сайта, която е във формат sitemap.xml,съгласно стандарта описан в sitemaps.org. В sitemap.xml също така е необходимо да бъде указана честотата на промяната на страниците, респективночестотата на обхождане от страна на роботите натърсещите машини. Възможно е и създаването на съставна карта на сайта или още наречена карта индекс.

Чрез съставната карта могат да се опишат повече отедин sitemap.xml файла

Файла sitemap.xml се поставя/генерира в основната директория на сървъра.

Уведомяването на търсещите машини за наличие на sitemap.xml се реализира посредством добавяне на съобщение за ползване на sitemap.xml във файла robots.txt.

Също така картата на сайта може да се предоставина търсещите машини чрез техния уеб интерфейс, катопо този начин да се инициира начално обхождане или реиндексация на приложението. При наличие на файл с име robots.txt, роботите прочитат и анализират неговото съдържание. При наличиена указател за sitemap.xml, тя бива използвана за индексиране на уеб сайта.Във файла robots.txt могат да се задават и допълнителни инструкции за търсещите машини, като по тозиначин се оказва кои части на сайта да се индексират икои не.

След генериране на sitemap.xml и уведомяване натърсещите машини (в случая Google), експерименталния сайт вече е видим в Интернет пространството и епозициониран на втора страница, второ място.

Спазването на посочения алгоритъм от стъпки гарантира значително съкращаване сроковете за индексиране на уеб сайтовете от страна на роботите на търсачките.

Изключително важен момент за SEO оптимизацията е използването на инструменти за наблюдение и следене на резултатите. Те могат да послужат за анализиране на поведението на търсачките и промяна натехниките за оптимизация.

Вграждане на Google Analytics в WordPress сайт

Вграждането на скриптове на Google Analytics и удостоверяване собствеността на сайтовете е задължителен елемент за постигане на успешнo SEO.

Достатъчно е да бъде вграден предоставения от Google скрипт в кода на уеб сайта. Вграждането напредоставения скрипт (snippet) позволява проследяването на потребителските действия в приложението,продължителността на престоя и настъпване на определени събития.

Промяната на състоянието на потребителя по време на неговия престой в сайта също емного важен фактор и се нарича (conversion).Продължителността на престоя (продължителностна сесията) в конкретна страница в уеб сайта е от решаващо значение.

Продължителността на времето напрестои на уеб потребителите увеличава степента наспециализираност на оптимизирания сайт. Кликовете,с оглед постигане на изкуствена посещаемост, с минимална продължителност на сесията спада по-скоро къмт.нар. „черно SEO” и не се препоръчва при извършванена SEO оптимизация.

Продължителност на сесията и престой в сайта

Прекомерната употреба обаче на SEO инструменти не е за препоръчване, тъй като е възможно да не се възприеме добре от търсачките.

Вмъкването на голямброй скриптове за проследяване би могло да доведе до забавяне зареждането на сайта или на отделни страници от него, което следва да бъде внимателно прецизирано.

За постигане на получените резултати в посочения кратък времеви интервал са използвани и някои методи за SEO оптимизация като Link Building, ReciprocalLink, Directory Link Building и други.

Част от правилата, които трябва да се спазват за постигане на по-добри резултати при търсене в Интернет пространството са предварително вградени в инструментите предлагани от системите за управление на съдържанието.

Част от тези правила са: канонични линкове, поставяне на h тагове, допълнителни насочващи атрибути и др.

Използването на помощни инструменти за капсулиране на специфичната функционалност и интеграция воснованата система позволява разработване и внедряване на различни скриптове.

Анализирайки резултатите при търсене по ключовата дума „seo на wordpess сайт”  изходните резултати при търсене са индексирани сайтове от различни области.

Невъзможността всеки от тях да „декларира” своята важност, подреждането в Google опира до знанията, уменията и професионализма на SEO оптимизаторите насъответния уеб сайт.

Прилагайки методите за оптимизация по отношение на ключова дума „seo оптимизация на wordpess сайт”, крайния резултат е постигнат – първа страница, второ място, елиминирайки важността на всички останали уеб сайтове, които от години имат своето представяне в Интернет посредством своите уеб сайтове.

Този резултат е оптимален и отговаря на поставената задача на изследването.

Анализа на получените резултати показва, че не е необходимо промяна на зададените параметри като ключовидуми, карти на сайта и прочие.

Получените резултати са доказателство за важността на SEO оптимизацията за постигане на по-добро представяне в Интернет. Използваните алгоритми за оптимизация по ключови думи, са решаващи за постигане на оптимални резултати.

По-добрата SEO оптимизация води след себе си по-висока посещаемост от страна на потребителите използващи глобалната мрежа, респективно придобиване на по-висока популярност и възможности за реализиране на по-голям набор от продукти и услуги посредством Интернет.

Фактори за постигане на успешно SEO по ключови думи на WordPress сайт

1.Задаване на мета тагове по отношение наключови думи, описание, автор и прочие.

Тези данни позволят на сайта да се идентифициран еднозначно.

Указването им няма да позволи търсачките да третират сайта като анонимен, дори при регистрацията на домейна да бъдат посочени всички данни за собственика или администратора.

2.При създаване на съдържание, съществен елемент е задаване на ключови думи на всяка една страница.

По този начин роботите на търсачките анализират в по-висока степен съдържанието за определяне на тясната специализираност на сайта и класирането му на съответните позиции при търсене.

Колкото по-тясно специализиран е един сайт в определена област, толкова по-челни позиции заема той при търсене по ключови думи от индексираната област.

3.Създаването на карта на сайта във формат sitemap.xml е важен момент за индексирането на всички страници в даден уеб сайт.

Пълното описание на линковете в сайта и коректното отразяване на честотата на обновяване, респективно обхождане от страна на роботите, помага да се постигне по-добра „специализираност” на сайта по съответните ключови думи.

4.Идентификацията на собствеността е едно от най-важните условия за надеждно партньорство с Google при реализиране на SEO оптимизация на ключови думи.

Удостоверяването на собствеността или администрирането на оптимизираните сайтове пред търсачките, гарантира определени права и коректно партньорство.

Панелите за администриране и управление на уеб сайтовете, които търсачките предоставят на разработчиците и оптимизиторите, са важен елемент за постигане на добро SEO.

5.Използването на инструменти като Google Analytics позволява своевременно и коректно наблюдение процеса на оптимизиране по ключови думи.

Чрез наблюдение изменението на позициите, индексиранетона страниците и посещаемостта може да се преценени необходимостта от промяна на някои от параметрите на сайта в процеса на неговото оптимизиране.

Оптимизацията на уеб сайтове по ключови думи е най-важният момент за присъствието на всяка организация и бизнес в Интернет пространството.

Дори най-добрата функционалност на даден уеб сайт, предлагащнай-добрите продукти и услуги би изгубил смисъл ако не се появява при търсене в Google.

Постоянно увеличаващия се брой на Интернет потребителите, появатана нови възможности за развитие на бизнес, наука, образование в Интернет среда поставят своите изисквания към научната общност за обстойно изследване ианализиране на възможностите за постигане на реалнирезултати при оптимизиране на уеб сайтовете по ключови думи.

Позициите на експерименталния уеб сайт по зададената ключова дума „seo оптимизация на wordpress сайт“ при търсене в Интернет ще бъдат проследени в следващ доклад, който ще анализира измененията в позициите при прилагане на посочените методи в настоящата разработка.

Настоящият доклад не претендира за изчерпателност в областта на SEO оптимизацията, но би могъл дабъде отправна точка за редица научни изследвания и анализи, целящи да систематизират методите и средствата за постигане на по-добра посещаемост от страна на Интернет потребителите.