Какво е вирусен маркетинг?

Успехът във всеки бизнес до голяма степен се дължи на иновацията и непрекъснатото успешно прилагане на все нови идеи. Човек винаги трябва да е в крак с времето и непрекъснато появяващите се нови похвати и технологии, които са свързани с seo оптимизацията на своя сайт и бранд.

Без иновации нещата забавят своя ход и сякаш спират на едно място, и не могат да разгърнат своя пълен потенциал. Контролът при вирусния маркетинг е твърде ограничен, а за да се избегнат негативните реакции е необходимо да се постигне добра възвращаемост от инвестициите.

За целта са изведени основни насоки, чрез които може да се повиши ефективността на маркетинга.

Вирусният маркетинг е явление, което е направено както за големите бизнес организации, така и за фирми, които тепърва „прохождат”. Това явление не зависи от големината на бюджета, а разчита на креативността на рекламиращият и изисква творческо мислене. Така се дава равен старт както на „големите”, така и на „малките” в бизнеса.

Вирусният маркетинг макар и с това име не е никак ново явление. Буквално преведено, понятието може да се разглежда като понятие включващо в себе си всеки маркетингов подход или стратегия, при които хората са насърчавани да си препредават едно маркетингово съобщение.

Той се развива на базата на отдавна известни маркетингови техники като личната препоръка, „маркетинг от уста на уста”, мрежовият маркетинг и др.

Името на този похват в маркетинга е заимствано от начина, по който се разпространява и препредават маркетинговите послания при неговото прилагане, а именно при експоненциално нарастване на броя на „заразените” във вайръл маркетинга.

Като цяло се получава един процес на непрекъснато препредаване на информация, поради което не се налага използването на медийни комуникации.

Идеята е да се напипа пулса на аудиторията, от какво тя се вълнува и какви са нейните нужди, тя трябва да бъде спечелена за каузата, за да може да послужи като проводник на посланията на рекламодателя, ако всичко върви според плана то ще се забележи едно препредаване на информация и при всяко препредаване по-нататък по веригата получателите и препредаващите ще се удвояват, спрямо първоначалния брой. него за разлика от останалите похвати е в пъти по-силен, но се достига най-трудно и отнема много време.

На второ място може да се постави вирусният маркетинг, който зависи от съ-общението, което ще бъде пуснато и таргета, към който ще бъде насочено. На трето място поставяме в класацията buzz маркетинга, тъй като при него обхватът е най-голям, но ефектът трае най-малко.

Вариации на вирусния маркетинг

Спираловиден вирусен маркетинг.Изразява желанието на даден индивид да сподели смешно, интересно изживяване с други хора.

Отрицателен вирусен маркетинг. Потребителите предупреждават свои познати за негативни емоции и опит, които са имали в следствие на употребата на даден продукт.
Зависим вирусен маркетинг. Проявява се при желанието на определени индивиди да споделят пре-живяванията си при употреба на конкретен продукт/стока или услуга.
Измамен вирусен маркетинг. Дадена компания се опитва да продаде продуктите си на клиентите, като предлага някакви допълнителни бонуси, с които да ги привлече.
Полезният вирусен маркетинг. При него индивидите споделят своят опит и наблюдения относно качес-твата на даден продукт.
Типът маркетинг – „предай нататък” .Съобщение, което насърчава потребителите да го препращат на други хора. Най-ефективни в този случай са кратките забавни видеоклипове, които хората доброволно препращат на свои приятели. Обявяват се награди за тези, които са препратили съобщението или са дали имейл адреса на свой познат.

Как може да се определи колко точно нови потребители може да доведе всеки от потребителите, които решат да проведе и да помогне за разпространяването на вирусната кампания.

вирусен маркетинг индекс

Вирусен индекс

Отговор на тези въпроси може да даде „вирусното уравнение”, което гласи, че броят на новите потребители, които един „стар” потребител може да привлече, зависи от броя на изпратените покани за включване в кампанията (N), изпратени от потребителя и процентното отношение на решилите да се включат в кампанията (Cr):

Вирусен индекс=V=N.Cr≥1

Вирусният индекс показва относителния размер на новата група потребители в сравнение с предишния период.

Например, когато V=1,1 всяка нова група потребители е 1,1 пъти по-голяма от размера на предишната група. Когато V<1,0 – всяка новата група потребители е по-малка от предишната, а броят на следващата нова група потребители ще е нула.

Всъщност „V” е измислена стойност (магическо число), а V=1 е измислен праг (магически праг). В контекста на онлайн маркетинга, вирусното уравнение може да бъде приложено чрез регулярно набиране на  информация за Cr от информационната система (CRM) на компанията.

Нека видим един пример от практиката, за полезността и начина на действие на вирусното уравнение. Да предположим, че почитател на дадена марка изпрати на 5 свои приятели покана да се включат във вирусна кампания (V=5).

Да предположим също така, че шансът всеки един от получателите на покана реално да се включи в кампанията е 50% (=0,5). В този случай V=5.0,5=2,5. Ако вирусната кампания стартира с 10 човека, тогава размера на групите потребители, включили се в кампанията ще бъде, както следва:

 • Първа група – 10 нови участници, които изпращат 50 покани за нови участници.
 • Втора група – 25 нови участници, които изпращат 125 покани за нови участници.
 • Трета група – 63 нови участници, които изпращат 315 покани за нови участници.

Както се установи вирусното уравнение е много просто, макар и да не взема в предвид по- детайли неща и ефекти като появата на времеви лаг при изпращането на вирусното съобщение и др. Но дори и с тези пропуски формулата спомага да се предвидят броят на новите потребители, които са се регистрирали в резултат на препратени съобщения от настоящите пот-ребители.

Ефективност и контрол при вирусния маркетинг

е твърде ограничен, а за да се избегнат негативните реакции е необходимо да се постигне добра възвращаемост от инвестициите. За целта има някой основни насоки, чрез които можем да повишим ефективността на маркетинга:

 • Не всяко предаване на информация гарантира привличането на клиенти
 • Когато даден човек предаде съобщението на вирусната реклама на някой друг, то това не означава, че получателя ще го предаде нататък или ще се заинтересува от него и да прекъсне процеса.
 • Ако това съобщение се предава по електронен път, то тогава то може да бъде изтрито, както и да се даде отказ за приемане на бъдещи подобни послания. Персонализиране на изпратеното послание – това е много важен аспект.
 • Шансът на дадено съобщение да бъде откликнато се увеличава многократно, ако на него е обозначено, че е изпратено от някой познат за получателя човек.

Когато нещо е персонално адресирано до дадена персона/личност, получателят се чувства малко или много задължен поне да му обърне подобаващото му внимание, а не да го захвърли като спам, както би направил с всяко друго писмо, което по-нищо не се отличава от всекидневния спам – писма без получател и тема.

Най- важното за постигане на по-добра ефективност на вирусния маркетинг е още в самото заглавие да е уточнено кой изпраща посланието.

Предлагане на допълнителни стимули – Вирусната реклама работи най-добре, когато е придружена от някакъв вид ценен, материален стимул, поощряващ хората да предадат нататък конкретното съобщение.

Трябва обаче да не се злоупотребява с количеството, давани поощрения, за да се избегне така нареченото „спам разпространение на съобщения”. Като пример за успешна капания на принципа на вирусен маркетинг с допълнителни стимули, може да се посочи фирма, произвеждаща женски спортни дрехи, която провежда социално ангажирана кампания.

Като пример за успешна капания на принципа на вирусен маркетинг с допълнителни стимули, може да се посочи фирма, произвеждаща спортни дрехи, която провежда социално ангажирана кампания.

Те могат да пуснат в действие вирусна маркетингова кампания, която награждава с една тениска и 1 евро дарения към фондация за борба с някоя неизлечима болест, за всеки свой клиент, който изпрати определено тяхно съобщение до 5 свои приятели например, от които поне трима да се регистрират за участие в същата кампания.

Това е пример за една обещаваща кампания.

Проследяване и анализиране на резултатите

Както при всяка друга маркетингова стратегия и тук задължителни елементи за постигане на ефективност са проследяване-то и анализирането на резултатите, с цел оптимизиране на представянето за в бъдеще.

Непрекъснато насърчаване на изпращането на съобщения между приятели – за да бъде постигнато препращането на рекламни съобщения, е необходимо да се заложи на постоянното им прикачване към всеки един изпратен имейл. Това им гарантира дългосрочност и мащабност на рекламното действие.

Вирусни маркетингови услуги Viral marketing service

Вирусни маркетингови услуги Viral marketing service

Разбира се не всеки е способен сам да си създаде успешна, иновативна и работеща вирусна кампания.

Както в сферите на правото, счетоводството и ИТ технологиите и при маркетингът, в частност вирусният маркетинг има компании които търсят възможността за професионалната си изява в тази сфера.

Желаят да покажат опитът си в Guerilla маркетинг стратегиите, познанията по използването на тези похвати използвайки интернет и мобилните технологии с надеждата за привличане на повече по-тенциални клиенти, продажби, печалби от традиционните маркетингови стратегии, като ги пригодят за съответния случай.

Тук се намесват Вирусните маркетингови услуги (Viral Marketing Services), които включват в себе си пълен набор от услуги: маркетинг, реклама, медии и посредничество. Услуги които се използват от споменатите вече външни фирми, които може да бъдат наети за тези услуги

. Компания която се занимава с VMS обикновено създава впечатление за един много специфичен пазар или аудитория, определен от клиента. Колкото повече импресии обаче са създадени на един клиент, толкова по-голям е шансът той да бъде привлечен като потенциален клиент на клиентските продукти или услуги. VMS компаниите базират успеха си на възможността да успеят да свържат много форуми в една медия, за да създадат огромен пазар предназначен за техния клиент. Тези компании не са отговорни за „търсенето на вода”.

По-скоро те са отговорни за „създаването на води”, чрез разпознаване на марката с помощта на пазара на търговската марка и иновативни рекламни услуги

Oсновни методи за разпространение на вирусни маркетингови услуги

 • целеви услуги;
 • уеб маркетинг;
 • интернет търсачки и блогове;
 • социална медии;
 • телевизия и радио;
 • различни форми на печат и директен маркетинг;
 • развитие SEO Web;
 • изходящи/входящи Call Center услуги;
 • интегриране на SmartPhone.

 Основни принципи на вирусния ефект

 • Съдържанието на вирусното послание да е интересно, скандално, завладяващо вниманието, което би довело до неговото безпроблемно и бързо разпространение в съвременните средства (от типа на мейлинг групи, социални мрежи, форуми, сайтове тип YouTube и пр.).
 • Предварително да се помисли къде и под каква форма се възнамерява да се пусне посланието, дали под формата на цветна Powerpoint презентация или една изпълнена с движение и обемна Flash анимация.
 • Броят на продуктите или услугите, които се предлагат, да може да нарасне многократно. Вирусът се разпространява сред непредвидимо голям брой хора, ако внезапно се окаже, че за някой от тях не са останали продукти, то привлекателността на посланието ще се загуби.
 • Дали вирусното съобщение във вирусния маркетинг да е под формата на важна новина. Колкото по- креативен е рекламиращият толкова по- голяма е възможността за успех. Както и да се помисли за евентуално пречки, които биха довели до „счупването” на модела на съобщението и тяхното отстраняване.
 • Да се предложат бенефиси за постигане на удовлетвореност от покупката за крайния потребител, ако той реши да сподели и разпространи тази чужда идея.
 • За постигане на забавление при изготвянето на едно вирусно послание се използва хуморът като огромна движеща сила, тъй като потребителите харесват нещата, които ги карат да се усмихват. Heiniken се стремят винаги и с всяка следваща своя реклама да бъдат все по-иновативни и все по-забавни.

Основни принципи на разпространение на вирусните маркетингови услуги

 • социален профил Gathering;
 • подробен анализ на пазара;
 • Real-Time;
 • ключова дума;
 • дълбочинен анализ.

С прилагането на тези три важни дисциплини на рекламния модел, вайръл маркетинга е в състояние да отговори на целевите нужди на клиента с ефектно ценово предимство. Продуктите и услугите се променят според промяната в търсенето на потребителите.

Поради това, фирмите са признали, че маркетинг методите трябва да се променят. Маркетинг отдела в дадена фирма има за цел да постави бизнеса си в най-горещата точка на клиентския интерес на възможно най- ниска цена.

Нека не забравяме, че в началото на 20-те години, радиото е било средство за достигане до масовата публика, следвана от телевизия в края на 40-те години. Телевизия запазва първото място от гледна точка на масовата рекламна аудитория докато интернет не я „превзе” в средата на 90-те. Сега хората споделят информация, пишат коментари според интересите си и създават интернет мрежи по начин, който не бихме могли да си представим:

 • Две трети от интернет населението на света вече посещава социалните мрежи или блогове поне веднъж седмично
 • 220 милиона души посещават най- известните 25 социални мрежи всеки месец
 • Facebook има 500 милиона активни потребители
 • Социалните медии надвишават интернет трафика на сайтовете за възрастни.
 • Времето, прекарано в посещение на со-циални мрежи надвишава времето, пре-карано в електронната ни поща
 • 52% от хората, които четат новини он- лайн ги споделят чрез социалните мрежи
 • 59% от анкетираните възрастни хора заявяват, че използват своите мобилни телефони, за да останат свързани с тяхната социална мрежа

Поради статистиката, като тези, фирми – големи и малки – са установили, че услуги като вирусен маркетинг са приложими в тяхната практика.

Тъй като цената на импресия е обикновено много по-ниска в сравнение с други форми на медиите, бизнесът е в състояние да достигне до много широка аудитория на по- ниска цена в сравнение с други форми на реклама в традиционните медии.

Както и много компании въвеждат ключови думи в корпоративните си сайтове, за да подобрят Search Engine Optimization, което е най-добрият метод да повишите Page rank в Google, надявайки се да изградят стабилен интернет бизнес.

Това обаче е само един от компонентите на силата на вирусния маркетинг, който може да използваме.

Вирусен маркетинг е въпрос на общуване.

Вирусен маркетинг е явление, което е направено както за големите бизнес организации, така и за фирми, които тепърва „прохождат”.

Вирусен маркетинг е явление не зависи от големината на бюджета, а разчита на креативността на рекламиращият и изисква творческо мислене.

Така се дава равен старт както на „големите”, така и на „малките” в бизнесът.

Вирусният маркетинг премахва границите на въображението и всеки сам решава как да го използва.